Primer Šoštarič

Časovni potek dogodkov in postopkov od leta 1999 do 2013.

Zanimiv je postopek K249/2003, ki se zavlačuje že od leta 2003.

* Polja z rdečim ozadjem označujejo preklicane in preložene razprave.

Datum Predmet Dokument Opis

23.4.2013

I K 524/2011

ZAPISNIK O GL. OBRAVNAVI

SODBA

V sodbi je obdolženi I. A. KRIV storitve dveh kaznivih dejanj.

Kaznivo dejanje prisiljenja po 1.odstavku 132 čl. KZ-1, v zvezi s 3.odstavkom 29.čl. KZ-1, ter poškodovanje tuje stvari po 1.odstavku 220 .čl KZ-1 v zvezi s 3. odstavkom 29.čl.KZ -1

Izreče mu se pogojna obsodba enega leta v preizkusni dobi 3 (treh) let. In varstveni ukrep obveznega psihijatričnega zdravljenja na prostosti.

Oškodovance: Stanislava Šoštarić, Marka Šoštarič in Roka Šoštarič, sodišče napoti na pravdo za odškodninski zahtevek.

22.4.2013

I K 52400/2011

SPREMEMBA OBTOŽNEGA PREDLOGA ZOPER I. A. ZA KAZNIVA DEJANJA po čl. 132 in 22O KZ

SPREMEMBA OBTOŽNEGA PREDLOGA ZOPER I. A. ZA KAZNIVA DEJANJA po čl. 132 in 22O KZ

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani,

Zunanji oddelek v Domžalah

Tožilec Zoran Milanovič, spremeni obtožni predlog, tako da navaja ” njegova zmožnost (nanaša se na I. A.) razumeti pomen svojega ravnanja in zmožnost imeti v oblasti svoje ravnanje; bistveno zmanjšani zaradi čustvene vznemirjenosti in zožene zavesti ”

19.4.2013

IK 52400/2011

Psihiatrično izvedensko poročilo

Psihiatrično izvedensko poročilo o I. A., Sodna izvedeneka za področje medicina-psihiatrija Vita Pukelj Gabrovšek dr.Medicine

18.4.2013

I K 52400/2011

PSIHOLOŠKI IZVID

Psihijatrinja Ivana Bulić Vidnjevič, spec.klin.psih.poda mnenje o I. A.

10.4.2013

N 18/2010

Razdelitev solastnine na nepremičnini v etažno lastnino, narok PRESTAVLJEN na 17.4.2013

8.3.2013

IK 52400/2011

VABILO priči na glavno obravnavo za 23.4.2013

Okrajna sodnica Anica Grilj

8.3.2013

IK 52400/2011

OBVASTILO o PREKLICU razprave za 12.3.2013 in se PRELOŽI na 23.4.2013

Razlog ni naveden

4.2.2013

IK 52400/2011

VABILO oškodovancem na glavno obravnavo za 12.3.2013

Okrajna sodnica Anica Grilj

10.1.2013

N 18/2010

Povabilo na narok

14.12.2012

I K 52400/2011-74

Vabilo oškodovancu na Glavno obravnavo

Za 4.2.2013

Sodnica Anica Grilj

Tožilec Zoran Milanovič

13.12.2012

I K 52400/2011

Obvestilo o PREKLICU obravnave za 17.12.2012 in PRELOŽENA na 4.2.2012

13.12.2012

IK 52400/2011

PREKLIC glavne obravnave in PRELOŽENO na 4.2.2013

Razlog: 13.12.2013 obdolženi I. A. zaprosi za brezplačno pravno pomoč

29.11.2012

N 18/2010

OBVESTILO O PREKLICU IN PONOVNEM VABILU. Narok ki je bil sklican v tej zadevi se PRESTAVI iz 11.1.2013 na 10.1.2013

Sodnica Mojca Lo Duca

21.11.2012

IK 52400/2011

VABILO oškodovancem Marko, Rok, Stanislav Šoštarič za 17.12.2012

Okrajna sodnica Anica Grilj

15.11.2012

I K 52400/2011-50

Vabilo oškodovancu na Glavno obravnavo

Za 17.12.2012

Sodnica Anica Grilj

9.7.2012

N 18/2010

SKLEP Okrajnega sodišča v Domžalah, s katerem je sodišče odmerilo stroške in nagrado sodnemu izvedencu/ cenilcu Francu Nahtigalu, za opravljeno izvedensko delo 682,64 eur

4.7.2012

I Kpd 52400/2011

Vabilo oškodovancu

Povabljen sem na Okrajno sodišče v Domžale, za 28.8.2012, da podam izjavo glede dogodka ki bremeni I. A., z dne 22.9.2011

Sodnica Mojca Lo Duca

4.7.2012

IK 52400/2011

IKpd 52400/2011

VABILO oškodovancem Marko, Rok, Stanislav Šoštarič za 28.8.2012

Okrajna sodnica Mojca Loduca

4.6.2012

In 108/2011

OBJAVA IZVRŠBE V URADNEM LISTU

Plačilo pogodbe

29.5.2012

In 108/2011

RAZGLAS – i

ZAPISNIK O RUBEŽU

Stanovanje, last B. A. se zarubi v korist upnikov Malči in Stanislav Šoštarić

28.5.2012

N 18/2010

GEOVAL d.o.o. izvede parcelacijo parcelne št. 3745 k.o. Domžale

Plačano 502,66 eur

28.5.2012

K 249/2003

Ik 15554/2011

SKLEP Okrajnega sodišča v Domžaleh, po sodnici Anici Grilj.

V kazenskih zadevah

1. zoper obdolženi E. A. (sedaj B.) in I. A., zaradi kaznivega dejanja razžalitve po

1. ids. 169 čl. KZ, po zasebni tožbi zasebnega tožilca Stanislava Šoštarić opr. St. K 142 / 2006 z dne 18.6.2006

2.zoper obdolžene E. A. ( sedaj B.) I. A. in I.o A., B. A., zaradi kaznivega dejanja samovolje po 1. odst. 313 čl. KZ, po zasebni tožbi zasebnega tožilca Stanislava Šoštarić opr. St. K 143 /2006, z dne 18.8.2006

ki sta bili dne 11.3.2011s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah na podlagi 32 čl. Zakona o kazenskem postopku združeni v enoten postopek in se sedaj vodita pod opr. St. I K 1554/2011

SE USTAVI

KAZENSKI POSTOPEK K 249/2003

Začet v letu 2003 zoper osebe I. A., B. A. E. A. in I.e A. sodišče ustavi iz razloga poteka absolutno zastaralnega roka, saj od leta 2003 pa do 28.5.2012 ni uspelo opraviti zaslišanja obdolženih na glavni obravnavi.

28.5.2012

K 249/2003

IK 15554/2011

SKLEP

Kazenski postopek na moji dve zasebni tožbi se USTAVI iz razloga poteka ABSOLUTNEGA ROKA ZASTARANJA.

SODNICA ANICA GRILJ USTAVI KAZENSKI POSTOPEK (KI JE POTEKAL OD LETA 2003), V KATEREM SEM BIL KOT ZASEBNI TOŽILEC, KER SO MI BILE KRŠENE OSNOVNE ČLOVEKOVE PRAVICE TJ. DA ŽIVIM S SVOJO DRUŽINO V LASTNIŠKEM STANOVANJU. V VSEM TEM OBDOBJU JI NI USPELO ZASLIŠATI NITI ENE TOŽENE STRANKE IN ZARADI TEGA SO VSI KRŠITELJI OPROŠČENI VSAKE ODGOVORNOSTI KAZENSKE IN MATERIJALNE !

17.5.2012

K 249/2003

IK 15554/2011

Glavna obravnava se PREKLIČE in PRELOŽI

Ob 8.50 na sodišču v Domžalah, skupaj z odvetnikom Skubic Petrom, neposredno po prihodu na sodišče izveva da je narok PRELOŽEN.

7.5.2012

N 18/2010

Ogled nepremičnine opravljen brez najmanjšega incidenta.

7.5.2012

K249/2003

IK 15554/2011

Vabilo zasebnemu tožilcu (Stanislavu Šoštarić) na poravnalni narok in narok za glavno obravnavo 17.5.2012 ob 9.00

Glavna obravnava v kazenski zadevi zoper obdolženega : E. B. (A.), I. A., I. A., B. A., zaradi kaznivega dejanja B. E. 313 . čl. SAMOVOLJNOST 313, od.1, 169.čl. RAZŽALITEV 169, od. 1, I. A. čl.313. od. 1, KZ čl.169, od. 1.

I. A. KZ 313, od, 1. B. A. KZ čl. 313, od 1. in KZ čl. 169, od. 1

7.5.2012

K 249/2012

IK 15554/2011

Glavna obravnava se PREKLIČE in PRELOŽI NA 17.5.2012

26.4.2012

N18/2010

Vabilo na ogled ki bo 7.5.2012

Sodni izvedenec Franc Nahtigal bo opravil v naši prisotnosti ogled nepremičnine.

20.4.2012

N 18/2010

Okrajno sodišče v Domžalah določi izvedenca gradbene stroke Franca Nahtigala, dap o preučitvi spisa in ogledu na kraju samem, na katerega naj povabi udeležence, predlagatelja Malči in Stanislava Šoštarič, ter poda mnenje glede razdružitve solastnine v etažno lastnino.

Sodnica Lo Duca

2.4.2012

K 249/2003

IK 15554/2011

G.O. PRELOŽENA na 7.5.2012

30.3.2012

K 249/2003

I K 15554/2011

PREKLIČE se GL.obravnava za 2.4.2012 in se PRELOŽI na 22.5.2012

16.2.2012

N 18/2010

ZAPISNIK

O naroku za gl. obravnavo

6.2.2012

K 249/2003

IK 15554/2011

Obravnava se PRELOŽI na 2.4.2012

Odvetnica A.evih Nataša Tlaker dostavi sodišču opravičilo za izostanek B. A..

23.1.2012

N 18/2010

Vloga nasprotne udeleženke

12.1.2012

N 18/2010

ZAPISNIK

4.1.2012

N 18/2010

Vabilo na narok za 12.1.2012 ob 9.00

22.12.2011

IK 52400/2011

IKpd 52400/2011

ZAPISNIK o zaslišanju priče Boris Letnar

29.11.2011

K249/2003

IK 15554/2011

ZAPISNIK O GL.OBRAVNAVI

Obravnava se PRELOŽI na 6.2.2012

Na obravnavo prišli vsi razen B. A., za katero obdolženi I. A. prinese in v spis vloži dva zdravniška potrdila .K vpisničarka pa prinese U.Z. iz katerega je razvidno, da PP Domžale sporoča da odredba za privedbo obdolžene B. A. ni realizirana, ker je bila zdravnica POGAČAR iz ZD Domžale na domu obdolženke in je ocenila, da zdravstveno stanje obdolžene B. A. ni dobro in se nemore udeležiti GO:

22.11.2011

IK 52400/2011

IKpd 52400/2011

VABILO priči za 22.12.2011 ob 9.30

Okrajna sodnica Valentina Radonjič

3.11.2011

 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO ZOPER PLAČILNI NALOG PP DOMŽALE št. 0000100283616 z dne 26.10.2011

PP Domžale mi določi kazen po 20 čl. ZJRM

-       dogodek 22.9.2011

22.9.2011 sem se udeležil izvršbe Sodnega Izvršitelja Borisa Letnarja

(ponovna namestitev ključavnice v vhodna vrata mojega stanovanja do katerega nam za nasilnim pregonom preprečujejo A. že od leta 2000, ter popis premičnin I. A. za poplačilo dolga po določbi odškodninske sodbe.

 

Ob prihodu na naslov Kersnikova 2, Domžale

I. A. s kovinsko palico poskusi izvesti umor mene ali katerega od mojih dveh sinov ki sta bila takrat z menoj v avtomobilu. Poskus mu onemogočim z pobegom, pri tem pa je s kovinsko palico udaril po avtomobilu in ga poškodoval.

Neposredna priča dogodku je tudi Sodni izvršitelj Boris Letnar, kateri pravtako poda izjavo na PP Domžale.

 

PP Domžale poda kazensko ovadbo zoper I. A. za KD nasilništva,

Zoper mene pa napiše globo v višini 835 eur.

 

27.10.2011

K 249/2003

Spremenjena opr.št. v IK 41467/201

Po razdružitvi pa

Novo. IK 15554/2011

GL.OBRAVNAVA- na obravnavi vsi , razen B. A. , to zastopa odvetnica Nataša Tlajar

 

B. A. se ne udeleži obravnave. Sodnica pošlje policijo za prisilno privedbo. Privedba neuspešna. Sodnica pošlje zdravstveno ekipo po B.- privedba neuspeša. Zdravnica v intervenciji poroča “Zdravnica sodišču pojasni, da obdolžena leži, je živčna, razrvana, vse jo boli in ona pojasni, da na sodišče ne more priti, ker ne more vstati. Obdolženka je dajala videz, da ne more vstati: Zdravnica ne more oceniti, ali je obdolženka sposobna priti na sodišče ali ne, saj ni njena lečeča zdravnica.

27.10.2011

K 249/2003

IK15554/2011

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 29.11.2011

Razlog: tudi prisilna privedba B. A. NI USPEŠNA.

26.10.2011

PP DŽ.

 

PLAČILNI NALOG

 

 

POLICIJA V DOMŽALAH MENI IZDA PLAČILNI NALOG (GLOBO) V ZNESKU 834,59 EUR ZA DOGODEK 22.9.2011

Po čl. 20 /1 ZJRM-1

26.10.2011 me pokliče Policistka L. P. in me zaprosi, da pridem na PP Domžale, da podam izjavo v zvezi s dogodkom dne 22.9.2011 ko sem skupaj s Sodnim Izvršiteljem prišel na naslov Kersnikova 2, Domžale.

 

Ko sem prišel na PP Domžale mi je policistka predočila Plačilni nalog PP Domžale v znesku 834,59 eur.

 

Ko sem vprašal policistko, kaj to pomeni, da mi najprej izda kazen, da sem se nedostojno obnašal do I. A. dne22.9.2011, šele po tem vpraša, kaj imam za izjaviti v zvezi s tem.

Na to moje presenečenje mi je odgovorila, da so ji tako naročili.

Ko sem vprašal zakaj niso na policiji upoštevali izjavo Izvršitelja Borisa Letnarja kot uradne osebe iz pravosodja, kot neutralno osebo in neposredno pričo, ampak so plačilni nalog napisali samo na osnovi izjave I. A..

 

 

 

 

 

17.10.2011

PP .

OBVESTILO O ZAKLJUČKU POLICIJSKE PREISKAVE SUMA KAZNIVEGA DEJANJA- NASILNIŠTVA IN POŠKODOVANJA TUJE STVARI

Dogodek 22.9.2011 ob opravljanju Izvršbe .

I. A. opravi fizični napad na mene in moja dva sinova s kovinskim predmetom, kot je to napovedal že v prvem roku za izvršbo dne

8.7.2011 ob 9. 00 uri

 

Policija napiše Kazensko ovadbo, zoper storilca fizičnega napada s kovinskim predmetom na mene osebno in moja dva sinova, I. A.

Ob tej priliki PP Domžale, zgolj  na osnovi enostranske izjave I. A. , da sem mu preklel mater muslimansko, meni izda globo v višini 835 eur. Po izdani globi, 26.10.2011, zahteva, da tudi jaz podam izjavo o dogodku.

Ko sem vprašal policistko ki je imela mi izdati ta Plačilni nalog , kakšen je to postopek – najprej mi se izda globa, in to isključno samo na osnovi izjave agresorja I. A. , šele po tem se zahteva moja izjava. Vprašal sem jo še, zakaj ni upoštevan zapisnik sodnega izvršitelja Borisa Letnar in njegova izjava. Dobil sem odgovor, da bo to vse upoštevano v pritožbenem postopku, ko se bom pritožil.

 

14.10.2011

I 104/2011

Račun Izvršitelja 266,36 eur za neopravljena izvršilna dejanja dne 22.9.2011

 I 104/2011 – IZV 291-2011/1

I. A. nasilno prepreči izvedbo izvršbe.

Meni pa se izstavi račun 266,36 eur.

14.10.2011

I 104/2011

RAČUN za plačilo Izvršitelja za OPRAVO IZVRŠILNEGA DEJANJA dne 22.9.2011 266,36 EUR

Izvršba ni opravljena. I. A. nasilno prepreči opravo dejanj.

29.9.2011

PP .

OBVESTILO O ZAKLJUČKU POLICIJSKE PREISKAVE SUMA KAZNIVEGA DEJANJA

Policija v Domžalah obvešča sina Roka, da so podali Kazensko ovadbo zoper I. A. zaradi kaznivega dejanja kršenja tajnosti občil po čl. 139/IV

23.9.2011

PP .

OBVESTILO O ZAČETKU POLICIJSKE PREISKAVE SUMA KAZNIVEGA DEJANJA

Preiskava suma kaznivega dejanja,storjenega na mojo škodo. Vodi jo Ivo Vran iz PP Domžale.

- Dogodek 22.9.2011 ob opravljanju Izvršitvenih dejanj . Izvršitelj Boris Letnar

15.9.2011

K 249

IK 15554/2011

VABILO ZA 27.10.2011

 

15.9.2011

K 249/2003

IK 15554/2011

VABILO OŠKODOVANCU kot TOŽILCU na gl. Obravnavo ki bo  27.10. 2011

Obravnava je preložena na 29.11.2011, saj je tudi prisilna privedba B. A. neuspela.

15.9.2011

K 249/2003

IK15554/2011

Vabilo na glavno obravnavo za 27.10.2011

 

29.8.2011

I 104/2011

Obvestilo odvetnika Petra Skubica, da bo Izvršitelj Boris Letnar 22.9.2011 opravljal rubež na naslovu Kersnikova 2, Domžale

Odvetnik me obvešča da naj svojo prisotnost najavim Izvršitelju.

29.8.2011

I 104/2011

OBVESTILO O RUBEŽU

Izvršitelj me opozori o datumu in kraju Izvršbe. Tj. 22.9.2011 Kersnikova 2, Domžale

25.8.2011

In 108/2011

Račun izvršitelja Borisa Letnar 311,92 eur za neopravljenja Izvršilna dejanja vrnitve v prvotno stanje na osnovi sodbe s Okrožnega sodišča v Ljubljani – Vznemirjanje lastninske pravice.

I. A. nasilno prepreči izvedbo izvršbe.

 

Meni pa se izstavi račun 311,92 eur

19.8.2011

N 18/2010

PLAČILO SODNEGA IZVEDENCA GEODETA – ETAŽNA LASTNINA

Plačilo za ponovno izdelavo etažnega načrta – 1400 eur

9.8.2011

In 108/2011

TERJATEV IZVRŠITELJA BORISA LETNAR ZA OPRAVO IZVRŠITVENIH DEJANJ 8.7.2011 311,92 eur

IZVRŠBA NI OPRAVLJENA – I. A. NASILNO PREPREČI izvršbo.

19.7.2011

K 249/2003

II Kp 15554/2011

VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI ZAVRNE SKLEP OKRAJNEGA SODIŠČA V DOMŽALAH , o USTAVITVI PREGONA B. A.

Sklep št. I K 15554/2011 z 18.4.2011

Višje sodišče zavrne Sklep Okrajnega sodišča z obrazložitvijo, če se B. A. lahko udeležuje drugih obravnav se bo udeležila tudi tega v katerem je tožena za KD.

19.7.2011

K 249/2003

II Kp 15554/2001

SKLEP VIŠJEGA SODIŠČA V LJUBLJANI

POVODOM NAŠE PRITOŽBE O ZAVRŽENJU TOŽBE ZOPER B. A. ZA KD SAMOVOLJE K 249/2003

Višje sodišče zavrne Sklep Okrajnega sodišča v Domžalah o zavrženju pregona zoper B. A. za KD samovolje.

11.7.2011

PP .

OBVESTILO O ZAČETKU POLICIJSKE PREISKAVE SUMA KAZNIVEGA DEJANJA – ZA DOGODEK DNE 8.7.2011

Preiskavo vodi policistka L.P.

8.7.2011

PP .

ZAPISNIK O SPREJEMU USTNE OVADBE OZ. PREDLOGA ZA PREGON

Sestavljen v prostorih  PP Domžale dne 8.7.2011

Neposredno po dogodku

8.7.2011

In 108/2011

ZAPISNIK IZVRŠILNEGA DEJANJA VSPOSTAVITVE PREJŠNJEGA STANJA

Izvršitelj Boris Letnar izjavlja, “IZVRŠILNEGA DEJANJA NISEM MOGEL OPRAVITI, KER MI GOSPOD A. NI DOVOLIL OPRAVE TEGA IZVRŠILNEGA DEJANJA.”

 

“Ker izvršilnega dejanja nisem mogel opraviti in ker je med upnikom in dolžnikom obstajala nevarnost, DA SE VERBALNE GROŽNJE SPREMENIJO V FIZIČNE, sem ocenil, da je smiselno dejanje zapustiti in ga opraviti drugič ob asistenci policije.”

5.7.2011

K 249/2003

II Kp15554/2011

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani

Zavrže sklep okrajnega sodišča z dne 18.4.2011 IK15554/2011, ter razveljavi ispodbijani sklep prve stopnje in vrne sodišču prve stopnje v nadaljnji postopek

21.6.2011

N 18/2011

SKLEP – Okrajno sodišče v Domžalah, sodnica Mojca Lo Duca

 

Zahteva za razdelitev solastnine na nepremičnini v etažno lastnino.

 

14.6.2011

K 249/2003

SKLEP VIŠJEGA SODIŠČA na našo pritožbo glede sodnih stroškov v kazenskem postopku, ki je zastaral zaradi zavlačevanja.

Kazenski pregon je zastaral zaradi zavlačevanja postopka od strani obdolženih in niti enkrat ne po naši krivdi , sodišče pa določi, da svoje stroške in stroške odvetnika v tem postopku nosimo sami.

31.5.2011

N 18/2010

ZAPISNIK – NEPRAVDNA ZADEVA –

ZAHTEVA ZA RAZDELITEV SOLASTNINE NA NEPREMIČNINI V ETAŽNO LASTNINO

A. napovedo tožbo zaradi mansardnega dela.

Za ugotavljanje lastnine na tem delu nepremičnine je potekala pravda od leta 2000 do 2010

23.5.2011

K 249/2003

IK 15554/2011

SKLEP OKRAJNEGA SODIŠČA V DOMŽALAH,

 

Sodnica Anica Grilj

Sodišče je sklenilo:  Zasebna tožba se zoper B. A. iz razloga po II.odstavku 277. člena ZKP - potek zastaralnega roka za pregon)

ZAVRŽE 

Tožbo sem podal kot zasebni tožilec, potem ko je Državni tožilec , Zoran Milanovič zavrnil kazensko ovadbo zoper B. A.. Od vložitve tožbe do danes ni bila opravljen niti ena obravnava.

23.5.2011

K 249/2003

IK15554/2011

Sklep Okrajnega sodišča v Domžalah

Sodnica Anica Grilj zavrže zasebno tožbo zoper obdolženo B. A..

Razlog: zaradi nezmožnosti sodelovanja B. A. na sodišču.

9.5.2011

In 108/2011

P 2495/2004

Plačilni nalog za plačilo SODNE TAKSE

50 eur

Izterjava 716,04 EUR – vznemirjanje lastništva

9.5.2011

I 104/2011

PREDLOG ZA IZVRŠBO

Poda jo Odvetnik Peter Skubic

Podlaga za Izvršbo Sodba P 2596/2003 z dne 10.5.2010 , Izterjava 45.668,38 eur – Dolžnik I. A.

3.5.2011

N 18/2010

OBVESTILO O PREKLICU NAROKA

Narok je bil sklican za 19.5.2010 in se preloži na 31.5.2011

18.4.2011

K 249/2003

IK15554/2011

Zapisnik o glavni obravnavi

Zaradi izostanka B. A. se obravnava ne opravi

29.3.2011

K 249/2003

IK 15554/2011

VABILO NA GO. KI BO 18.4.2011

 

28.3.2011

K 249

IK 15554/2011

VABILO ZA GL.OBRAVNAVO

ZA 18.4.2011

 

28.3.2011

K 249/2003

IK 15554/2011

VABILO   ZA 18.4.2011

 

28.3.2011

K 249/2003

IK15554/2011

Vabilo na glavno obravnavo za 18.4.2011

 

 

28.3.2011

K 249/2003

IK15554/2011

Vabilo na glavno obravnavo za 28.4.2011

 

11.3.2011

K 249/03

PO NOVEM

IK 41467/2010

SKLEP OKRAJNEGA SODIŠČA V DOMŽALAH

Sodnica Anica Grilj, sprejme sklep o razdružitvi petih zasebnih kazenskih tožb, ki so bile vodene pod opr. Št. 249/2003 in nato pod št. IK 41467/2010

 

Tri tožbe je sodnica Anica Grilj s sklepom zavrnila,  saj je potekel apsolutni zastaralni rok.

 

V nadaljevanju se vodijo samo dve tožbe, in sicer pod opr. Št. IK 15554/2011

11.3.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

SKLEP OKRJANEGA SODIŠČA O ZDRUŽITVI KAZENSKIH ZADEV V ENOTEN POSTOPEK.

 

11.3.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

Sklep Okrajnega sodišča v Domžalah

Da se postopek IK 41467/2010 razdruži tako, da še naprej vodi samo kazenske zadeve iz leta 2006.

Razlog: zastaranje pregona v treh tožbah, samo še dve tožbi nista zastarale.

1.3.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

Zapisnik o glavni obravnavi

Zasliši se samo sodni izvedenec dr.Tomaž Ježef Jančigaj

16.2.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

Pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Domžalah IK 41467/2010 z dne 7.2.2011

Po odvetniku Petru Skubicu podam pritožbo na sklep sodišča v Domžalah, s katerim sodišče ustavi kazenski postopek iz razloga poteka zastaralnega roka za pregon. Sodnica Anica Grilj, ki vodi postopek, pa se opredeli tudi o stroških postopka, tako da sodne stroške obdolženih Adilovićev nosi državni proračun, moje stroške za zagovornika, sodne takse itd. pa nosim sam.

 

Razlog: V obdobju od podanih tožb v letu 2003 in 2004 ni bila do leta 2011 opravljena niti ena obravnava. Vse obravnave so bile prestavljene in preložene zaradi zlorabe procesnih pravic obdolženih in zavlačevanjem sodišča.

14.2.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

SKLEP OKRAJNEGA SODIŠČA V DOMŽALAH O USTAVITVI POSTOPKA IZ RAZLOGA POTEKA APSOLUTNO ZASTARALNEGA ROKA

 

7.2.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

Sklep Okrajnega sodišča v Domžalah

Sodnica Anica Grilj ustavi kazenski postopek zoper:

1.B. A.-za kaznivo dejanje samovljnosti (dogodek 12.3.2003)

2. I. Adilovič in E. A.-za kaznivvo dejanje samovoljnosti (dogodek 19.3.2003)

3.B., I. in E. A.- za kaznivo dejanje samovoljnosti (dogodek 26.4.2004)

 

Postopek ustavljen zaradi poteka ABSOLUTNO ZASTARALNEGA roka.

17.1.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 1.3.2011

Obdolžencev I. A., B. A., E. A. in Izete A. NI na sodišče.

12.1.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

Odgovor izvedenca specialista sodne medicine dr.Jančigaj

Tudi v ponovnem pričanju na sodišču ne poda nedvoumnega mnenja ali je B. A. sposobna prisostvovati na sodišču ali ne.

5.1.2011

K 249/2003

IZVEDENSTVO , TOMAŽ JOŽEF JANČIGAJ

Izvedenec medicinske stroke , Tomaž Jančigaj opravi oceno ali je B. A. zmožna se udeleževati obravnav na sodišču.

Izvedenec da poročilo, da ni priporočljivo, da bi vztrajali pri obdolženkini prisotnosti na gl. obravnavi in zaslišanju.

Izvedenec pa ne odgovori, kako je lahko ta ista oseba brez tveganja za poslapšanje svojega zdravja , to se tudi ni poslabšalo kljub prisotnosti na sodišču 1.12.2008 – K 249/2003 ; 20.1.2009 – P 165/2007 ; 27.1.2009 K 182/2006 ; 25.5.2009 – K 182/2006 ; 16.12.2009 – K 46/2009

14.12.2010

K 249/2003

Obravnava preklicana

Razlog: neopravljeno sodno izvedenstvo zdravnika

14.12.2010

K 249/2003

Vabilo za gl. obravnavo

PREKLICANO IN PRELOŽENO NA 17.1.2011

10.12.2010

P 2596/2003-III

Icp 3427/2010

SODBA

ZARADI PLAČILA ODŠKODNINE

Višje sodišče v Ljubljani se opredeli do moje pritožbe na Sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 10.5.2010 –

Tožba podana v letu 2003.

V tej tožbi je v celoti oproščena plačila odškodnine B. A.. Celotno breme plačila odškodnine sodišče naprti samo I. A. čeprav je izkazano, da I. A. deluje v korist svoje žene B..

9.12.2010

K 249/2003

IK41467/2010

Vabilo za glavno obravnavo 17.1.2011

 

9.12.2010

K 249/2003

Preklic glavne obravnave za 14.12.2010

Preloženo na 17.1.2011

 

8.12.2010

K 249/2003

IK41467/2010

Izvedensko mnenje izvedenca dr.med.Tomaž Jožef Jančigaj

Njegovo mnenje je glede vprašanja, ali je sposobna prisostvovati glavni obravnavi kot obdolžena in pove: “…ni priporočljivo, da bi vztrajali pri obdolženkini prisotnosti na glavni obravnavi in zaslišanja.”

3.12.2010

 

Ponovno  ( petič )  Adiloviči po svojem odvetniku Zdenki Rekar predlagajo da jim prodamo stanovanje , ter za ta namen da sodni cenilec oceni vrednost našega stanovanja.

 

14.11.2010

K 249/2003

Plačilo sodnega izvedenca dr.Jančigaj 500€

Izvedenec naj bi podal mnenje o tem ali se B. A. lahko udeleži sodne razprave ali ne.

9.11.2010

K 249/2003

IK 41467/2010

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 14.12.2010

Prisotni vsi razen B. A.

Preloženo zaradi izostanka B. A.

29.10.2010

 

Moj odgovor Adilovičevemu odvetniku Andreju Doles.

Glede na dosedanja pristajanja, da A. kupijo naše stanovanje, katerega držijo s  fizično silo v okupaciji in so bile opravljene sodne cenitve našega stanovanja , v poslednjih dveh letih tri, in sicer prav na predlog A., na sodišču pa so vse A. ignorirali. Tudi tokrat pristajam, da plačajo tržno vrednost.

 

Odgovora tudi tokrat od A. ni.

24.10.2010

 

Pismo Adilovičevega odvetnika Doles Andreja , Domžale, mojemu odvetniku Skubic Petru , da želijo Adiloviči odkupiti naše stanovanje in to za ceno 124.000 eur

 

29.9.2010

P 2090/204

Icp 1403/2010

SODBA

VZNEMIRJANJE LASTNINSKE PRAVICE

Višje sodišče potrdi sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 11.1.2010

- sodišča,  prve in višje stopnje presodijo,  glede “vznemirjanja lastninske pravice” ter naložijo kršiteljici B. A., da vzpostavi v prvotno stanje tako, da namesti v vhodna vrata, ki vodijo iz dvoriščne strani v stavbo na Kersnikovi 2, Domžale, cilindrično ključavnico, katera je bila v vratih pred 30.9.2000. Toženi stranki je tudi naloženo, da je dolžna izprazniti vzhodni del dvorišča od Kersnikove 4 do Kersnikove 2, tako da odstrani stare in dotrajane avtomobile in omogoči tožnikoma dovoz do svojega dela dvorišča. Sodišče je naložilo plačilo pravdnih stroškov tožeči stranki v znesku 716,04 eur.

13.9.2010

K 249/2003

Vabilo za Gl. Obravnavo

PREKLICANO IN PRELOŽENO NA 9.11.2010

10.9.2010

K 249/2003

IK41467/2010

Preklic glavne obravnave za 13.9.2010

Preloženo na 9.11.2010

 

10.9.2010

K 249/2003

IK 41467/2010

Vabilo na glavno obravnavo za 9.11.2010

 

1.7.2010

K 9469/2010

K9469/2010 SKLEP VIŠJEGA SODIŠČAV LJUBLJANI

 

Zasebni kazenski pregon A. I. zoper mene za kaznivo dejanje razžalitve.

Adiloviće zastopa odvetnica Tatjan Markelj iz Domžal.

 

Na vseh obravnavah poleg I. A., fizično prisostvuje tudi njegova žena B. A..

Na vseh drugih razpravah, ko je kot tožena stranka, pa NE prisostvuje! ZARADI TEGA ODPADAJO OBRAVNAVE NA SODIŠČU.

(Primer zlorabe procesnih pravic- kar sodišče tolerira.)

 

 

23.6.2010

P 2596/2003

PRITOŽBA ADILOVIĆEVIH PO ODVETNICI ZDENKI REKAR, ZOPER SKLEP P2596/2003 Z DNE 10.5.2010

 

15.6.2010

K 249/2003

Preklic glavne obravnave za 15.6.2010

Preloženo na 13.9.2010

 

11.5.2010

K 249/2003

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 15.6.2010

Ne pristopi B. A., obdolženi I. A. pa samovoljno zapusti dvorano

10.5.2010

P 2596/2003

SODBA OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI P2596/2003

Po odškodninski tožbi mene osebno in vseh članov moje družine zoper B. in I. A. je sodišče v celoti oprostilo odškodninske odgovornosti B. A. in celotno breme škode naprtilo I. A., za katerega je sodišče izkazano vedelo, da je insolventen, saj je kot tuj državljan brez premoženja v Republiki Sloveniji.

15.4.2010

P 2090/2004

POVABILO K POSTOPKU MEDIACIJE V POSTOPKU P 2090 / 2004 – I

Višje sodišče v Ljubljani me povabi na Mediacijo v postopku vznemirjanja lastninske pravice.

Okrožno sodišče v Ljubljani z Sodbo ugotovi, da je vznemirjana lastninska pravica na stanovanju Kersnikova 2 , v Domžalah, ki je last mene in moje žene Malči Šoštarič.

Sodišče je za tak sklep porabilo polnih ŠEST LET ugotavljanja.

.

 

15.4.2010

 

ZAHTEVA ZA RAZDELITEV SOLASTNINE NA NEPREMIČNINI KERSNIKOVA 2, DOMŽALE V ETAŽNO LASTNINO

Sodišču podamo zahtevo, da v nepravdnem postopku določi obseg etažne lastnine.

8.4.2010

K 249/2003

Vabilo na glavno obravnavo za 11.5.2010

 

19.3.2010

K 249/2003

Preklic glavne obravnave za 23.3.2010

Razlog : bolezen sodnice Anice Grilj

19.2.2010

P 2090/2004

PRITOŽBA B. A. NA SODBOP 2090/2004-I PO SVOJI ODVETNICI , TATJANI MARKELJ

Vznemirjanje lastništva .

18.2.2010

P 2090/2004

P 2090/204

PRITOŽBA

 

V imenu B. A., poda pritožbo na Sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani , v postopku glede vznemirjanja lastništva, odvetnica Tatjana Markelj iz Domžal.

5.2.2010

 

Odgovor odvetnici Tatjana Markelj

Odgovorim odvetnici Tatjani Markelj na njeno pismo z 21.1.2010, kjer predlaga neki dogovor , čeprav je sodišče v P165/2007 že natančno razsodilo o tem.

5.2.2010

K 249/2003

Vabilo na glavno obravnavo za 23.3.2010

 

3.2.2010

P 2090/2004

P 2090/2004

SODBA

Okrožno sodišče v Ljubljani, po sodnici Veri Gams Premrl, razsodi:  da je tožena B. A. vznemirjala lastninsko pravico, toženca Stanislava in Malči Šoštarič.

 

V ugotovitveni tožbi P128/00 zahtevamo od drugo-tožene stranke Toko Line d.o.o. da odpiše parcelo na kateri je stanovanjski blok Kersnikova 2 Domžale. Okrajno sodišče v Domžalah nam naloži izvedensko mnenje glede funkcionalnega zemljišča. To izvedenstvo, nam sodišče naloži plačati v znesku 80.000 SIT. V sklepu tega sodišča je ta naš zahtevek prezrt. Drugo-stopno sodišče ga ravno tako prezre. Vrhovno sodišče prav tako, ter ponovno Prvo-stopno sodišče ga tudi prezre.

 

Sedaj v tem postopku, ko pa nobena stran ne predlaga sodišču, da presodi o funkcionalnem zemljišču, se to sodišče na 6 strani dolgi obrazložitvi izjasni tudi o funkcionalnem zemljišču in točno določi deleže.

 

To je direkten dokaz pristranosti in, da sodišče skrbi samo za Adilovičeve interese!!

 

3.2.2010

P 2090/2004

SODBA ŠT. P 2090/204-I  VZNEMIRJANJE LASTNINSKE PRAVICE

Tožba zaradi vznemirjanja lastninske pravice vložena 22.6.2004 končana z SODBO 3.2.2010

Sodišče, po sodnici Veri Gams Premrl , ugodi mojemu tožbenemu zahtevku in ugotovi, da je moja lastninska pravica omejevana od strani B. A..

3.2.2010

K 9469/2009

K9469/2009 TRETJI NAROK GLAVNE OBRAVNAVE IN OPROSTILNI SKLEP

Sodišče prepozna, da je I. A. podal zoper mene krivi kazenski predlog, za kaznivo dejanje razžalitve.

3.2.2010

K 46/2009

K 46/2009

ZAPISNIK O GL. O.

SODBA

Sodnica Valentina Radonjić

SODIŠČE SKLENE, DA SO NAVEDBE, V ZASEBNI TOŽBI I. A., PODANI 12.3.2009 ,ZOPER MENE , NERESNIČNi IN Z OPROSTILNO SODBO SKLENE OBRAVNAVO.

 

Ta postopek, ki je potekal zoper mene , češ da sem I. A. na kazenski obravnavi K 182/2006 primerjal z levom v živalskem vrtu,  je bil zaključen v enajstih mesecih. Tožba podana 12.3.2009 in končana 3.2.2010.

 

.

3.2.2010

P 2090/2004

SODBA OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI

- VZNEMIRJANJE LASTNINSKE PRAVICE

B. A. je kot tožena stranka spoznana kot povzročiteljico vznemirjanja lastninske pravice na stanovanju , Kersnikova 2 , Domžale.

Tožnika Stanislav in Malči Šoštarić

28.1.2010

K 9469/2009

K9469/2009 DRUGI NAROK GLAVNE OBRAVNAVE

Postopek zoper mene za KD razžalitve

28.1.2010

K 46/2009

K 46/2009

ZAPISNIK O GL.O.

Sodnica Valentina Radonjić

Zaslišan tožilec Zoran Milanovič

14.1.2010

K 249/2003

 K 249/2003

ODGOVOR OKRAJNEMU SODIŠČU NA POZIV ALI ŠE VSTRAJAM PRI PREGONU A. ZA KAZNIVO DEJANJE SAMOVOLJE IN RAZŽALITVE

.Moj odgovor sodišču, da moje zemljiško knjižno lastništvo parcele, na kateri je objekt Kersnikova 2, Domžale, prav v ničemer ne spreminja dejstev v zvezi z obravnavano zadevo  K 249/ 2003

14.1.2010

K 249/2003

Moj odgovor sodišču da vstrajam na pregonu

 

14.1.2010

K 249/2003

Obvestilo sodišču v Domžalah, da v kazenjski zadevi opr.št. K 249/2003 še vedno vztrajamo pri zasebni tožbi.

 

11.1.2010

P 2090/2004

P 2090/2004-I

ZAPISNIK GO. – VZNEMIRJANJE LASTNINSKE PRAVICE

Sodnica , Vera Gams Premrl

Tožena B. A. , ODSOTNA

7.1.2010

K 249/2003

K 249/2003

Okrajno sodišče v Domžalah me pozove da se izjasnim, ali še vztrajam pri pregonu A. , obravnavano v K 249/2003

7.1.2010  POZIV OKRAJNEGA SODIŠČA V DOMŽALAH, DA SE IZJASNIM GLEDE NADALJEVANJA PREGONA A., SAJ JE SODIŠČE UGOTOVILO, DA SEM ZEMLJIŠKOKNJIŽNI LASTNIK PARCELE NA KATERI JE HIŠA – “ZARADI TEGA IMA SODNI  CENILEC TEŽAVO OCENITI NEPREMIČNINO”

 

5.1.2010

K 249/2003

Po ogledu stanovanja na Kersnikovi 2, Domžale 20.10.2010, ko A. tudi sodišču ne dovolijo dostopa do mojega stanovanja , sodnica Anica Grilj me sprašuje, ali še vztrajam na pregonu.

 

16.12.2009

K 9469/2009

K9469/2009 PRVI NAROK GLAVNE OBRAVNAVE

Postopek zoper mene za KD razžalitve.

16.12.2009

K 46/2009

K 46/2009

ZAPISNIK O GL.O.

Okrajno sodišče v Domžalah, po sodnici Valentini Radonjić, obravnava zasebno kazensko tožbo I. A. zoper mene za KD razžalitve.

Prisotna tudi B. A., ki v tem postopku ni povabljena.

Njena prisotnost na tej obravnavi, čeprav ni povabljena, ter njena neprisotnost v obravnavah, kjer je kot tožena stranka, dokazuje namerno ignoriranje sodišča in samovoljno izostajanje od obravnav ter velikodušnost sodišča, da ji to dovoljuje.

25.11.2009

 

SKLEP OKRAJNEGA SODIŠČA V DOMŽALAH O VPISU V ZEMLJIŠKO KNJIGO PARCELO 3745 IN VPIŠE V NOVO VLOŽNO ŠT. 6177 K.O. LASTNINSKO PRAVICO V KORIST MENE IN MOJE ŽENE MALČI ŠOŠTARIČ

 

20.10.2009

K 249/2003

K 249/2003 

ZAPISNIK

O ogledu na kraju samem, Kersnikova 2, Domžale

Na ogledu – družinski člani B. A., I. A., E. A. fizično preprečujejo vstop v moje stanovanje.Šele ob prihodu policije sodišču dovolijo ogled našega stanovanja. Ugotovitev: Adiloviči so preuredili moje stanovanje za svoje potrebe in ga uporabljajo po svojih željah. Naše osebne stvari iz kletnih prostorov so pokradene. Fizični gradbeni posegi v mojem stanovanju. Na mojem zemljišču več A. avtomobilov. Adiloviči pred sodiščem pogojujejo moj prost vstop v lastno stanovanje, če vstopijo tudi oni. Na sodničino pregovarjanje in pregovarjanje mojega odvetnika Petra Skubic to dovolim. Adiloviči samovoljno tudi fotografirajo moje stanovanje.

20.10.2009

K 249/2003

ZAPISNIK O OGLEDU NA KRAJU SAMEM Kersnikova 2, Domžale.

Sodnica Anica Grilj pride na naslov Kersnikova 2, Domžale .

Prisotni : sodni izvedenec ( cenilec ) Franc Breskvar , Ljudmila Breskvar, odvetnik Peter Skubic, Stanislav Šoštarić, Rok Šoštarič , priča Rado Madžgal.

B. A., E. Bilić, I. A.

I. A. se ne udeleži – pojasnilo, da je odšla na potovanje.

 

Ne udeležijo se odvetniki Špela Zemljan – bolna

Odvetnik Rakuljič – upokojil se je.

 

A. , E., I. in B. fizično preprečujejo vstop v moje stanovanje.

Pokličemo po nalogu sodnice Anice Grilj PP Domžale. S pomočjo policistov pridemo v moje stanovanje.

 

Ugotovimo da A. živijo v enem delu mojega stanovanja.

Da so moje stanovanje poškodovali tako, da so prebili nosilno steno in vgradili vrata. V enem prostoru namestili kuhinjo, v drugem pa dnevno sobo.

 

Pred sodnico in namesnikom komandirja domžalske policije g. Oberčkal navajam da so pokradene moje osebne stvari, katere so A. že leta 2000 nasilno zaplenili. Da nisem imel dostopa do njih. Torej, da so moji stanovanjski prostori izropani.

20.10.2009

K 249/2003

ZAPISNIK o ogledu na Kersnikovi 2

 

7.10.2009

P 2090/2004

P 2090/2004-I  

 - VZNEMIRJANJE LASTNINSKE PRAVICE.

SKLEP

 

Okrožno sodišče v Ljubljani sklene da se nadaljuje postopek v pravdi zaradi vznemirjanja lastninske pravice, ki je bilo prekinjeno dne. 14.2.2008,  do dokončanja postopka P 165/ 2000 na domžalskem sodišču.

23.9.2009

P 128/ 00

 

P 165/07

SODBA V IMENU LJUDSTVA

Višje sodišče v Ljubljani

SODIŠČE ZAVRNE PRITOŽBO ADILOVIČEVE IN POTRDI SKLEP SODIŠČA PRVE STOPNJE V CELOTI.

14.9.2009

K 182/2006

Zapisnik gl. Obravnave  K   182/2006

 

PONOVNO PRELOŽENA NA 17.11.2009

Razlog današnje preložitve; neudeležba obdolženih I. in B. A., čeprav so vabila izkazana in podpisane povratnice o prejetju da so jih sprejeli.

27.8.2009

K 249/2003

Preklic glavne obravnave za 22.9.2009

Preloženo na 20.10.2009

Razlog za tokratni preklic, pooblaščenka prvo obdolžene ( B. A.) istega dne ob 9.00 uri razpisano gl. obravnavo v zadevi zoper obd. Ekrema Pilano, “…

31.7.2009

K 249/2003

 SKLEP SODNICE Anice Grilj O POSTAVITVI SODNEGA IZVEDENCA  FRANCA GORŠE, Trdinova 4, Domžale , v KAZENSKEM POSTOPKU

 K 249/2003

Sodnica Anica Grilj , kljub mojemu izrecnemu odklonilnemu stališču da se moje stanovanje  ponovno ocenjuje (že tretjič ) za namen, da bi bil A. zadovoljen s ceno in da  nekaj denarja za stanovanje, katerega je z nasiljem prevzel  v posest že leta 2000..

31.7.2009

K 249/2003

Sklep o določitvi sodnega izvedenca Franc Gorše, Trdinova 4, Domžale.

Naloga izvednca je, da sodeluje na glavni obravnavi 22.9.2009

23.6.2009

K 249/2003

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 22.9.2009

Prisotni vsi, ki so bili povabljeni. Odvetnica Špela Zamljen v spis vloži pooblastilo za zastopanje obdolžene B. A., da je šele včeraj stopila v kontakt s svojo klientko B., saj je bila le ta pred tem v zdravilišču v Črni Gori.

Sodnica ANICA GRILJ . Na obravnavo pridejo E., I. , I. in B. A. kot obdolženci. S seboj pripeljejo dva odvetnika : (Vanjo Rakuljič in odv. Špelo Zamljen).

Odv.  Špela Zamljen poda predlog sodnici Anici Grilj, da preloži Gl. Obravnavo z obrazložitvijo, “ da je šele včeraj stopila v kontakt s svojo klientko B. A., saj je bila le- ta pred tem v Zdravilišču v Črni Gori. “ Sodnica je to dovolila.

Nasledna Gl. obravnava razpisana za 22.9.2009

 

Ponovno se začne izvajanje izsiljevanja , da naj odstopim svoje stanovanje Adilovičem. Nagovarjanja potekajo v smislu prodaje stanovanja , ampak Adiloviči ne omenjajo nobene cene. Torej jasno izražena intenca, da pridobijo mojo lastnino brezplačno. To je posebno izraženo v izrecnem nasprotovanju A., da bi si zgolj ogledal svoje  stanovanje, kar sicer predlaga moj odvetnik Peter Skubic.

 

Sodnica je ponovno apelirala na nas, da se dogovorimo glede prodaje mojega stanovanja prav A. , kateri je mojo družino z nasilništvom , grdim ravnanjem in ogrožanjem varnosti , skupaj s svojimi pomagači pregnal iz stanovanja in stalnega bivališča, katerega bi mu sedaj prodal za ceno kot jo on postavi, saj ne priznava ne cenitve izvedenca Breskvarja, ne na njegovo zahtevo postavljenega cenilca Markoviča. Na tovrstno insistiranje in na celoletno izsiljevanje sem podal na zapisnik ponovno izjavo, da nisem prišel na sodišče prodajat stanovanje, iz katerega sem bil pregnan, ampak naj sodišče presodi, koliko je tako početje v skladu z pozitivno zakonodajo in sankcionira izvrševalce takih dejanj. Naslednja obravnava napovedana za 22.9.2009

26.5.2009

P 2594/2008

SODBA

P 2594/2008

Višje sodišče razsodi da je prvostopno sodišče napačno dosodilo previsok odškodninski zahtevek , zoper B. A., zaradi groženj z umorom mene in mojega sina, sklicujoč se, da ima možnost pridobiti zdravniško potrdilo o neprištevnosti, kot alibi. Odmerjena odškodnina 2500 eur.

25.5.2009

K 182/2006

ZAPISNIK GL. OBRAVNAVI – PRELOŽENA

 K 182/2006

Sodnica Anica Grilj

Obdolženi I. A. pove na sodišču, da ne bo brez odvetnika ničesar povedal.

OBRAVNAVA SE PRELOŽI NA 14.9.2009

 

Ponovno izkazano zgolj zavlačevanje postopanj.

22.4.2009

K 182/2006

VABILO ZA GL.OBRAVNAVO

  K 182/2006

ZA DNE . 25.5.2009

Zoper obdolženega I. A. po čl. 142/I KZ

22.4.2009

K 182/2006

OBVESTILO O PREKLICU

 K 182/2006

 

 

Sklicano za 11.5.2009 in preloženo na 25.5.2009

14.4.2009

K 249/2003

ZAPISNIK Gl. OBRAVNAVA-

 K 249/2003

 

PRELOŽENA

Sodnica Anica Grilj začne gl. obravnavo. Prišli so vsi obdolženci in njihov odvetnik Vanja Rakuljič.

Zagovornik obdolženega I. A. , pojasni, glede pravice do zagovornika,da ta pravica obdolženim gre  in ker on zagovarja samo I. A. ostali so se izrekli da si bodo tudi oni zagotovili zagovornika, sodnica Anica Grilj sklene da se današnja gl. Obravnava neopravi, ter se preloži na 23.6.2009

14.4.2009

K 249/2003

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 23.6.2009

Obravnava se ne opravi in se preloži. Tokrat ima samo I. A. zagovornika odvetnika Vanjo Rakuljič, ostali člani B., E., I. izjavljajo, da se bodo zagovarjali v navzočnosti svojih zagovornikov.

12.3.2009

K 9469/2009

TOŽBA K9469/2009

Tožbo poda I. A. zoper mene za kaznivo dejanje razžalitve. Sodnica v Domžalah Valentina Radonjič.

10.3.2009

K 182/2006

ZAPISNIK O GL. OBRAVNAVI PRLOŽENA

  K 182/2006

OBOLŽENEGA I. A. NI

OBRAVNAVA SE PRELOŽI NA 11.5.2009

6.3.2009

K 249/2003

Povabilo za GL. OBRAVNAVO

 K 249/2003 ZA 14.4.2009

Na ta narok smo prišli vsi pa je na samem naroku ponovno preložena gl. obravnava. Ponovno izkazana zloraba procesnih pravil in strinjanje sodnice Anice Grilj z zavlačevanjem tudi na ta način.

6.3.2009

K 249/2003

Vabilo na glavno obravnavo za 14.4.2009

 

6.3.2009

K 249/2003

Preklic glavne obravnave za 23.3.2009

Preloženo na 14.4.2009

 

26.2.2009

P 165/2007

PRITOŽBA B. A. na SODBOP165/2007 z dne 20.1.2009

A. dajo pritožbo po svojem odvetniku Vanji Rakuljič

13.2.2009

P 128/ 00

P 165/2007

SODBA V IMENU LJUDSTVA

Okrajno sodišče v Domžalah po sodnici Mojci Kanc.

Sodnica v celoti sledi navodilom Vrhovnega sodišča. Sodišče ugodi našemu tožbenemu zahtevku 100%

V Razsodbi-  Tožnika Stanislav Šoštarić in Malči Šoštarič , oba Kersnikova 2, Domžale, sta solastnika prostorov v mansardi stanovanjske hiše Kersnikova 2, Domžale stoječe na parcelni št. 3745 , vpisane pri vl.št. 1035 k.o. Domžale, ki obsega stopnišče 11, 53 m2 , sobo 19,92 m2, sobo 18,15 m2, shrambo 6,81m2 v skupni izmeri 56,41 vsak do ene polovice.

 

Tožena stranka je dolžna tožečima povrniti pravdne stroške v znesku 2825,77 eur, …

3.2.2009

K 249/2003

ZAPISNIK O GL. OBRAVNAVI

 K 249/2003

 

PRELOŽENA

Na obravnavi prisotni , toženi: I. A., B. A. in I. A..

Obravnavi prisostvuje predstavnik Urada varuha čl. pravic Miha Horvat. Prisoten je še Vlado Tavzes, priča dogodku 11.9.2008, ko naj bi jaz odklenil svoje stanovanje na Kersnikovi 2, Domžale za namen, da ga sodni cenilec Stane Markovič ogleda in oceni, vse na predlog I. A. , da stanovanjhe kupi. Vse to početje je pod nadzorom in nagovor sodnic iz sodišča Domžale  Anice Grilj – postopki K 249/2003 in K 182/2006 in sodnice Kanc v postopku P 165/2007

Kljub tako tudi  zapisanemu v sodni zapisnik, I. A. meni ne dovolil, da vstopim v svoje stanovanje, še manj mojim dvema pričama tj. Vlado Tavzes in Marjanu Trček. Moje stanovanje je razkazal I. A. brez mene. Za tako kršitev sem poklical policijo. Policist mi je na kraju samem povedal da oni, tj. policisti niso nobene priče.

3.2.2009

K 249/2003

Zapisnik o GLAVNI OBRAVNAVI

  K 249/2003

- PRELOŽENA

SODNICA ANICA GRILJ začne zasedanje. Ugotovi se, da so prišli vsi razen E. A., ODVETNIK ( Adilovićevih) Vanja Rakuljič se zaveže, da bo v imenuobdolžene E. A. sodišču predložil zdravniško potrdilo zaradi današnje odsotnosti.

Sodnica sklene, da se današnja obravnava ne opravi zaradi nenavzočnosti obd. E. A. in se preloži na 23.3.2009

3.2.2009

K 249/2003

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 23.3.2009

Prisotni vsi povabljeni razen E. A..

Preloženo zaradi izostanka E. A.

3.2.2009

K 249/2003

Zapisnik o glavni obravnavi

 

27.1.2009

K 182/2006

ZAPISNIK O GL. OBRAVNAVI

PRELOŽENA

 K 182/2006

Postopek za Kaznivo dejanje PRISILJENJA poteka zoper I. A.. Prisotna je tudi B. A. , ne da bi bila povabljena. Na druge gl. obravnave, ki je povabljena kot tožena stranka, je pa ni. Tako nazadnje v postopku P / 165/2007 dne 20.1.2009

 

Tudi na tej gl. obravnavi, ki ponovno ni opravljena in je preložena na 10.3.2009, sta me tožilec Zoran Milanovič in sodnica Anica Grilj nagovarjala, da prodam stanovanje I. Adiloviču in to za ceno kot je stanovanje ocenjeno leta 2000 tj. neposredno po izgnanstvu moje družine iz njega. Vse to sta poslušala moja dva sinova Marko in Rok, ki sta bila povabljena kot priče.

27.1.2009

K 182/2006

ZAPISNIK O GLAVNI OBR.-PRELOŽENA

 K 182/2006

OBRAVNAVA SE NE OPRAVI IN SE PRELOŽI NA 10.3.2009

 

I. A. predlaga sodišču da se obravnava preloži, ker si bo vzel odvetnika, danes ga ni prisotnega.

20.1.2009

P 165/2007

ZAPISNIK

   P/165/2007

Sodnica Mojca Kanc , zaključi ugotovitveni postopek povodom moje tožbe podane leta 2000. Tožena stranka B. A. ni prisotna. Vabilo izkazano – opravičila ni.

8.1.2009

K 182/2006

VABILO v postopku

K 182/ 2006 ZA 27.1.2009

 

30.12.2008

K 249/2003

PREKLIC GLAVNE OBRAVNAVE

 K 249/2003 za 6.1.2008 in preloženo na 3.2.2009

Sodnica Anica Grilj prekliče gl. obravnavo napovedano za 3.1.2009 in preloži na 3.2.2009

Razlog ni naveden.

30.12.2008

K 249/2003

Vabilo za gl.obravnavo

 K 249/2003za 3.2.2009

 

30.12.2008

K 249/2003

OBVESTILO O PREKLICU GL. OBRAVNAVE

 K 249/2003sklicane za  6.1.2009

Ta obravnava je preložena na 3.2.2009

 

Razlog preložitve, – Odvetnik Vanja Rakuljič , zagovornik A., navaja, da ima obravnavo v Ljubljani in prosi za preložitev.

30.12.2008

K 249/2003

Vabilo za 3.2.2009

 

30.12.2008

K 249/2003

Preklic glavne obravnave za 6.1.2009

Preloženo na 3.2.2009

 

10.12.2008

 

SKLEP, Okrožnega drž. Tožilstva, zunanji oddelek v Domžalah št.

 Kt(0) 627/08-2-ML-ml

Tožilec Zoran Milanovič zavrže mojo kazensko ovadbo zoper sodnico za prekrške v Domžalah, Marjeto Braune in Policijo v Domžalah z obrazložitvijo, da kriva prijava za prekršek ni kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

10.12.2008

ODT

Tožilec v Domžalah zavrže mojo prijavo za KD KRIVE PRIJAVE

Naznanjeno dejanje nima vseh znakov KD.

2.12.2008

P 165/2007

Vabilo za GLAVNO OBRAVNAVO

 P 165/07 za dne. 20.1.2009 ob 9.00 uri

 

2.12.2008

P 165/2007

VABILO za Gl. Obravnavo

 P 165/2007 za20.1.2009

UGOTOVITVENE TOŽBA

Sodnica Vesna Kanc

1.12.2008

K 249/2003

ZAPISNIK ,

GLAVNA OBRAVNAVA –

  K 249/2003

 

PRELOŽENA

 

I. A. opraviči hčere, rekoč da so trenutno v Škofji Loki in ne morejo pristopiti kobravnavi, obravnava ponovno preložena, ker niso pristopile I. in E. A.,

Naslednja obravnava napovedana za  6.1.2009

1.12.2008

K 249/2003

ZAPISNIK O GL. OBRAVNAVI

  K 249/2003

 

PRELOŽENA

Na gl. obravnavo ne pridejo obdolžene E. in IzetaAdilović. Sodnica Anica Grilj zaveže obdolženega I. A., da sodišču dostavi zdravniška potrdila za hčeri Izeto in E. A. kot opravičilo za današnji izostanek. I. A. tudi pojasni sodišču, da ga ne zastopa več odvetnik Peter Volgemut, ampak drugi odvetnik, katerega ne želi imenovati.

 

  Sodnica preloži obravnavo na 6.1.2009

1.12.2008

K 249/2003

Zapisnik o glavni obravnavi

Preložena na 6.1.2009

Razlog izostanek Emeine in Izete A..

Obdolženec I. A. sodišču pojasni, da ga ne zastopa več Peter Volgemut, pač pa drugi odvetnik, katerega ne želi razkriti.

28.11.2008

P 2594/2008

ZAMUDNA SODBA

  P2594/2008-III

V razsodbi sodnica Jelka Podgoršek pritrdi mojemu tožbenemu zahtevku in naloži toženi B. A. plačilo odškodnine 8500 eur in plačilo sodnih stroškov.

18.11.2008

K 249/2003

OBVESTILO O PREKLICU GL.OBRAVNAVE

 K 249/2003 sklicane za 17.11.2008   preloži se na 1.12.2008

 

17.11.2008

K 249/2003

OBVESTILO O PREKLICU DANAŠNJE GL. OBRAVNAVE

K 249/2003 in napovedan naslednji rok 1.12.2008

Preložitev brez razloga

29.10.2008

P 2596/2003

PRIPOMBE IN PRITOŽBA NA SODNO IZVEDENSTVO V PRAVDI

 P2596/2003 – III

V ODŠKODNINSKI TOŽBI

Odvetniška družba iz Mengeša poda 22.9.2008 pripombe in pritožbo na izvedenstvo psihijatra  Vanje F. Rejec, dr. med.

 

In zahtevajo razrešitev izvedenca ter postavitev drugega izvedenca.

29.10.2008

K 249/2003

Sporočim sodišču v postopkih P165/07 in K 249/03 da nepristajam več na izsiljevanja AdilovičevihTJ. NISEM PRIPRAVLJEN PRODATI SVOJE STANOVANJE

in prosim sodišča da obravnavajo moje tožbe

 

29.10.2008

K 249/2003

P165/2007

Obvestilo sodišču v kazenskem postopku K 249/2003 in pravdnem postopku P165/2007

Obveščam sodišče v Domžalah, da so nagovarjanja, da A. kupi naše stanovanje, strategija zavlačevanja postopanj in ne pristajam na nobeno mešetarjenje več !!

27.10.2008

 

ODGOVOR DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA  GLEDE PLAČILA SODNIH STROŠKOV

Pravobranilec Goran Semenič. Na mojo prošnjo za obročno odplačevanje sodnih stroškov  2343 eur, mi dovolijo, da to poravnam v šestih mesecih

17.10.2008

K 249/2003

VABILO ZA GL. OBRAVNAVO 

K 249/2003

 

 

ZA 1.12.2008 sodnica Anica Grilj

17.10.2008

K 249/2003

Vabilo na glavno obravnavo za 1.12.2008

 

17.10.2008

K 249/2003

Preklic glavne obravnave za 17.11.2008

Preloženo na 1.12.2008

 

14.10.2008

 

 

 

Pobuda za varstvo zakonitosti na Vrhovno tožilstvo .

 

7.10.2008

K 249/2003

Moj odvetnik PETER SKUBIC dostavi sodišču cenilno poročilo izvedenca Markovič Staneta, ter obvesti sodišče, da je to naša zadnja cena ter, da  ne pristajamo na nobeno izsiljevanje več.

 

22.9.2008

K 206/2007

TOŽBA – ZOPER B. A.- ODŠKODNINA, NA OSNOVI SODBE

  K 206/2007

 

18.9.2008

CENITEV

CENILNO POROČILO sodnega izvedenca in cenilca Staneta Markovič

Naše stanovanje oceni na 128.400,00 eur. Upoštevaje očitne poškodbe na stanovanju spričo devetletnega uničevanja sstrain A.

11.9.2008

K 249/2003

Sodni cenilec Markovič po zahtevi sodišča vrši ogled našega stanovanja za potrebe cenitve. Ob tem Adilovič meni ne dovoli, da sem prisoten v svojem stanovanju skupaj s cenilcem Markovičem in  njihovim odvetnikom, tako da je cenitev kletnih prostorov izvršena brez mene. Prav tako Adilovič ne dovoli da so prisotne dve moje priče, ki sem jih pripeljal prav za ta namen, Vladu Tavzes in Marjanu Trček.

Poklical sem Policijo in na licu mesta pred policisti in  pričami še enkrat napovedal svojo namero, da grem v svoje stanovanje pa sta mi to namero I. in B. A. nasilno preprečila.

2.9.2008

K 249/2003

ZAPISNIK, GLAVNA OBRAVNAVA

 K 249/2003

 

PRELOŽENA

Obravnavi pristopi samo A. I., . B. A. ne pristopi, povabilo izkazano , Izeto in E. A. opraviči njihov oče I. A. rekoč, da so punce v službi in ne morejo prisostvovati obravnavi.

2.9.2008

K 249/2003

ZAPISNIK O GL. OBRAVNI

PRELOŽENA NA 17.11.2008

 

Obravnavi pristopi samo I. A.. Za ostale tožene osebe poda A. opravičilo, da so trenutno v Črni Gori in se zaradi tega ne morejo udeležiti postopka.

2.9.2008

K 249/2003

ZAPISNIK O GL. OBRAVNAVI

 K 249/2003

PRELOŽENA

GL. obravnava se ne opravi,ker nepristopijo obdolžene B. , I. in E. A.. Odv. Peter Volgemut ( zagovornik A.) predloži  neko zdravniško potrdilo za B. A.,  ter pojasni, da se I. in E. A. ne moreta udeležiti, ker sta službeno zadržane.    GL. OBRAVNAVA SE PRELOŽI NA  17.11.2008

2.9.2008

K 249/2003

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 17.11.2008

Na sodišče pristopi samo obdolženi I. A., ki sodišču objasni, da se E. in I. ne moreta udeležiti, ker sta službeno zadržane.

30.8.2008

P 2596/2003

PSIHIJATRIČNO IZVEDENSKO MNENJE ZA POSTOPEK

 P 2596/2003-III ( ODŠKODNINSKA TOŽBA)

Sodni izvedenec dr. Vanja F. Rejec, poda izvedensko mnenje

22.8.2008

P 165/2007

GLAVNA OBRAVNAVA

 P165/07

PRELOŽENA

Sodnica Vesna Kanc, Adilovičeve zastopa odvetnik PRIMOŽ BRIŠNIK iz odvetniške družbe Bergant. Adiloviči zahtevajo, da moje stanovanje oceni še enkrat Stane Markovič, ker edino njega sprejemajo.

Naslednji narok napovedan za 22.9.2008

Tudi na tem naroku nasprotujem prodaji mojega stanovanja, saj je več kot očitno, da so to samo izsiljevanja , sedaj s pomočjo sodne avktoritete.

20.8.2008

K 206/2007

SODA

K 206/2007

B. A., prepoznana za krivo , “da je ogrozila varnost Stanislava Šoštarič z resno grožnjo, da bo napadla njegovo življenje in telo s tem, ker je : … “ osem mesecev zapora pogojno na tri leta.

 

10.7.2008

P 165/2007

GLAVNA OBRAVNAVA- PRELOŽENA

 P165/07

 

Namesto obravnave sodnica MOJCA KANC izvede neko poravnavo, tj. izvrši pritisk na mene, da vendar prodam stanovanje A.. Ker nimam nobene druge možnosti pristanem tudi na to. Zastopnik A. je Volgemut. Predloži pooblastilo. Mene sodišče obveže, da predložim izvedeniško mnenje cenilca Markovič Staneta narejeno leta 2000, ker A. ne pristaja na cenitev cenilca Breskvarja, narejena leta 2008. NASLEDNJI NAROK 22.8.2008

6.7.2008

P 165/2007

Odvetnik KOSMINA pripelje v pisarno sodišča v Domžalah, odvetnika Volgemuta in v spis

 P165/07 pred sodnico KANC napovesta, da bo Adiloviče zastopal sedaj Volgemut. Slednji izroči v spis cenilno poročilo našega stanovanja.

 

4.7.2008

P 165/2007

Odvetnik KOSMINA prosi sodišče za preložitev Glavne obravnave

 P165/07 sklicane za 10.7.2008 in navaja da poteka k kazenski zadevi K 249/03 poravnalni postopek in bo ta postopek tako brezpredmeten, ter priloži zapisnik kazenskega sodišča, kjet ni prisostvoval.

 

4.7.2008

P 165/2007

Sodnica KANC naproša odvetnika VOLGEMUTA, da prevzame zastopanje Adilovičev, tako kot v kazenski zadevi K 249/03, ker jim je preklical pooblastilo dosedanji odvetnik KOSMINA, ter da se udeleži obravnave 10.7.2008

 

19.6.2008

K 206/2007

VABILO OŠKODOVANCU kot priči na gl. obr. K 206 /2007 ZA 20.8.2008

SODNICA , VALENTINA RADONJIČ

3.6.2008

K 249/2003

OBVESTILO O PREKLICU OBRAVNAVE  K 249/2003 ZA 10.6.2008 IN PRELOŽENO NA 2.9.2008

 

3.6.2008

K 249/2003

PREKLIC OBRAVNAVE

 K 249/03, za 10.6.2008 ZARADI SODNIŠKE STAVKE IN PRELOŽENO NA 2.9.2008

Sodnica A. Grilj

3.6.2008

K 249/2003

VABILO ZA GL. OBRAVNAVO

 K 249/2003za 2.9.2008

 

3.6.2008

K 249/2003

Vabilo na glavno obravnavo za 2.9.2008

 

3.6.2008

K 249/2003

Preklic glavne obravnave za 10.6.2008

Preloženo na 2.9.2008

 

1.6.2008

K 249/2003

VABILO

K 249/2003 ZA 10.6.2008 PODANO NA NAROKU

Sodnica A. Grilj

23.5.2008

P 165/2007

Odvetnik KOSMINA prosi sodišče za preložitev Glavne obravnave

 P165/07 napovedane za 3.6.2008. Razlog navaja odpoved zastopanja A.

 

20.5.2008

P 165/2007

CENITVENO POROČILO sodnega izvedenca in cenilca FRANCA BRESKVAR

Naše stanovanje v Domžalah , Kersnikova 2, oceni na 143 000, 00 eur

6.5.2008

K 249/2003

GLAVNA OBRAVNAVA

PRELOŽENA

Na obravnavo povodom mojih pet zasebnih tožb, kjer so toženi I. A. , B. A., E. A. in I. A.. Pristopi samo I. A..

 Odvetnik Volgemut opraviči Izeto A. in E. A., in pove, da se trenutno nahajajo v Črni Gori . Za B. pa, da boleha.

Adilovičev odvetnik Volgemut predlaga, da prodam stanovanje A..

Sodnica A. Grilj , to sprejme kot zelo zaželeno. Nato A. I. doda, “ili če biti mrtvih”. Na to izjavo sem vse v dvorani glasno vprašal in to vsakega posebej , ali je slišal te besede, tj. grožnje ter, da sodnica da to v zapisnik. Tako sem vprašal sodnico, Anico Grilj, zapisnikarico Dragico Vozelj, mojega odvetnika Petra Skubic, Adilovičevega odvetnika Volgemuta. Volgemut in sodnica sta me ob tem prepričevala, da se to samo tako reče in da Adilovič zagotovo to ni resno mislil.

V zapisnik tega sodnica ne zapiše.

 

Sodnica mene obveže, da dostavim cenilno poročilo iz leta 2000, I. pa, da naroči in plača sodnega izvedenca cenilca. Moj odvetnik Peter Skubic predlaga, da nam Adiloviči pustijo narediti še en vhod za v hišo, poleg obstoječih dveh. A. to kategorično zavrne in doda, da je to on zahteval od mene že leta 2000 in mi dal tri mesece časa za to, sedaj pa ne dovoli.

6.5.2008

K 249/2003

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 10.6.2008

Ne pristopijo povabljeni B., E. in I. A.. Obravnava se ne opravi. Zagovornik obdolžene B. Adilovič, odvetnik Peter Volgemut, opraviči odsotnost Bosilke ter sodišču pojasni, da se I. in E. niso udeležile, ker so trenutno v Črni Gori. Zagovornik predlaga poravnavo, in sicer, da A. odkupijo naše stanovanje. Sodišču sem pojasnil, da smo A. do sedaj že štiri-krat ponudili v odkup stanovanje. Nato je I. pojasnil sodišču, če ne prodamo njemu stanovanje, bo na Kersnikovi ulici 2 MRTVIH. Na vsak način sem hotel doseči, da to sodnica da na zapisnik, pa mi to kljub prisotnosti mojega odvetnika Petra Skubica, saj so me družno prepričevali “da se to samo tako reče in da to ni tako mišljeno..”

29.4.2008

 

Odvetnik KOSMINA MARTIN PREKLIČE POOBLASTILO Adilovičevim

 

21.4.2008

P 165/2007

Vabilo na Glavno obravnavo

P165/07 za dne 3.6.2008

PREKLIC 26.5.2008

15.4.2008

P 2596/2003

ZAPISNIK O GLAVNI OBRAVNAVI NA OKROŽNEM SODIŠČU V LJUBLJANI,

 P 2596/2003-III (odškodninska tožba)

Tožena B. in I. A. se ne udeležita.

Zastopa ju odvetniški kandidat Damjan Brulc iz odvetniške družbe Hajtnik iz Mengeša.

Sodnik, Marko Knop

11.4.2008

ODT

Okrožno državno tožilstvo,Zunanji oddelek v Domžalah,Zoran Milanovič

Zavrže Kazensko ovadbo PP Domžale

Za dogodek  12.2.2008

Naznanjeno dejanje nima vseh znakov kaznivega dejanja.

3.4.2008

K 249/2003

VABILO ZA  GL. OBRAVNAVO

 K 249/2003   za  6.5.2008

Sodnica Anica Grilj

3.4.2008

K 249/2003

Vabilo na glavno obravnavo za 6.5.2008

 

2.4.2008

K 206/2007

OBVESTILO O PREKLICU GL. OBRAVNAVE  , sklicane za 10.4.2008

K 206/2007

Preklicana gl.obr. zaradi odsotnosti državnega tožilca

13.3.2008

K 206/2007

Vabilo za gl.obr

. K 206/2007    ZA 10.4.2008

 

26.2.2008

PRODAJA

URADNI ZAZNAMEK, PP Domžale, policist Matej Šegula, za dogodek 26.2.2008

Nepremičninski agent Teodorovič Jože poskusi prodajati naše stanovanje pa mu Adiloviči to preprečijo

14.2.2008

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PREDLOG

Predlagam Sodišču v Domžalah vpis našega stanovanje na Kersnikovi 2 v Domžalah v Zemljiško knjigo kot ETAŽNO LASTNINO

14.2.2008

P 2090/2004

SKLEP

 P 2090/2004-IO PREKINITVI POSTOPKA DO PRAVNOMOČNE ODLOČITVE V ZADEVI P 165/2007-I

Sodnica Barbara Fajdiga Jadek prekine postopek, zaradi vznemirjanja lastninske pravice, sklicujoč se na postopek P 165/07-I

14.2.2008

P 2090/2004

ZAPISNIK o Glavni obravnavi

P 2090/2004-I

VZNEMIRJANJE LASTNINSKE PRAVICE

Zaradi spremembe sodnika se postopek začne znova.

Tožena B. A. ne pristopi, vabilo je izkazano, opravičila ni.

12.2.2008

P 2596/2003

ZAPISNIK O GLAVNI OBRAVNAVI  P2596/2003-III (odškodninska tožba)

Prisoten I. A..

B. A. ni.

12.11.2007

Kpd 42/2007

ZAPISNIK O ZASLIŠANJU OŠKODOVANCA

Kpd 42/ 2007sodnica Anica Grilj

 

5.11.2007

IZVEDENSTVO

SKLEP OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI O IMENOVANJU SODNEGA IZVEDENCA MEDICINSKE STROKE DR. EDVARDA SLAČEK

 

22.10.2007

Kpd 42/2007

VABILO NA ZASLIŠANJE ZA 12.11.2007 V PREISKAVI Kpd 42/2007

Poznejši postopek K 206/2007

25.9.2007

P 2596/2003

ZAPISNIK O GLAVNI OBRAVNAVI V ODŠKODNINSKEM POSTOPKU     P2596/2003-III

Prisoten obravnavi samo I. A.. B. A. ni.

12.7.2007

P 128/2000

SODBA VRHOVNEGA SODIŠČA

 P 128/00, SEDAJ DOBI ŠT. 165/2007

Sodnik Anton Frantar. Zavrne sodbi prvostopnega in drugostopnega sodišča ter poda natančna navodila okrajnemu sodišču.

11.7.2007

P 2090/2004

VABILO   za Glavno obravnavo v postopku zaradi vznemirjanja lastninske pravice

 P 2090/2004 , razpisano za  11.10.2007

 

26.6.2007

OVADBA

KAZENSKA OVADBA ZOPER B. A. ZA KAZNIVO DEJANJE OGROŽANJA VARNOSTI STANISLAVA ŠOŠTARIČČL. 145 KZ

 

20.6.2007

K 182/2006

GLAVNA OBRAVNAVA – PRELOŽENA

Obdolženi I. A. Kaznivega Dejanja PRISILJENJA se ne udeleži. Ni opravičila. Sodnica Vesna Podjed.

1.6.2007

K 249/2003

Razpisana glavna obravnava

 K 249/2003

Obravnavo razpiše sodnica Podjed Vesna

1.6.2007

K 249/2003

Napovedana glavna obravnava

 K 249/2003

Vabilo 15.5.2007 , sodnica Vesna Podjed

30.5.2007

K 249/2003

PREKLIC OBRAVNAVE

 K 249/03 ZA 1.6.2007

Sodnica Vesna Podjed

Razlog da obravnava odpade, ” operacija” I. A.. Nobene zdravstvene dokumentacije ni.

30.5.2007

K 249/2003

OBVESTILO O PREKLICU obravnave

 K 249/20031.6.2007

(operacija A. I.) ???

30.5.2007

K 182/2006

GLAVNA OBRAVNAVA-PRELOŽENA

A. ne pristopi. Opravičila ni. Sodnica Vesna Podjed, preloži raspravo na  20.6.2007

30.5.2007

K 249/2003

Preklic glavneobravnave za 1.6.2007

Preloženo za nedoločen čas.

Razlog OPERACIJA I. A.

16.5.2007

K 249/2003

ZAPISNIK GLAVNE OBRAVNAVE

K 249/2003–

PRELOŽENA

Sodnica Vesna Podjed, PRELOŽI GL. OBRAVNAVO, KER SE TOŽENI TJ. B. , I., I. IN E. ADILOVIČ NE UDELEŽIJO

15.5.2007

K 249/2003

VABILO

 K 249/ 2003 ZA 1.6.2007

 

15.5.2007

K 249/2003

Vabilo na glavno obravnavo za 1.6.2007

 

3.5.2007

K 249/2003

VABILO  NA RASPRAVO , POSTOPEK 249/2003  ZA16.5.2007

Narok razpiše sodnica Vesna Podjed

3.5.2007

K 249/2003

Vabilo na glavno obravnavo za 16.5.2007

 

12.1.2007

K 182/2006

ZAPISNIK GLAVNE OBRAVNAVE

PRELOŽENA

Zoper I. A. ,za kaznivo dejanje prisiljenja

A. opraviči bivši vodja tožilstva za organizirani kriminal, ki je od leta 2000 do leta 2005 v svoji, javnosti zelo znani “omari,” zadrževal kazensko ovadbo za kaznivo dejanje izsiljevanja zoper I. A., sedaj zagovarja A.. MIRAN ŽELEZNIK

12.1.2007

K 182/2006

GLAVNA OBRAVNAVA

Adilovič I., zoper katerega poteka postopek za kaznivo dejanje PRISILJENJA ne pristopi, čeprav je bilo vabilo izkazano. Obravnava se preloži. Sodnica Vesna Podjed.

12.1.2007

 

MNZ ODGOVOR na moje pismo Vladi RS, št.251-1/2002/17(14-04)Min.Dragutin Mate

Moja pritožba na Vlado dne 27.11.2006

9.1.2007

K 182/2006

Obravnava v postopku

K182/ 2006 zoper I. A. za kaznivo dejanje prisiljenja odpade.

Razlog: A. opraviči neka privatna ambulanta SIMED D.O.O., Leskoškova ul. v Lj.

22.12.2006

K 249/2003

SKLEP

 K 249/2003 , sklep o združitvi petih zasebnih kazenskih tožb v en postopek, sodnica Vesna Podjed

Okrajno sod. v Domžalah združi

  1. tožba K 249/2003 ,kd.čl.313/I KZ, storilec B. A.
  2. tožbo K 100/2004,kd. Čl.313/I, storilke I. in E. Adilovič
  3. tožbo K 145/2004,kd.čl.313/I, storilke B. ,E. in I. Adiloović
  4. tožbo K 142/2006, kd.169/I KZ,E. in I. A.
  5. tožbo K 143/2006 kd.313/I KZ, storilke B.,E.,I. in I. A.

22.12.2006

K 249/2003

Sklep Okrajnega sodišča v Domžalah o združitvi 5 zasebnih kazenski tožb v enoten postopek

Sodnica Vesna Podjed

 

20.12.2006

K 182/2006

Zadeva: Vabilo priči v postopku Opr.št. K182/06 zoper obdolženega I. A. za kaznivo dejanje po čl. 142/I KZ

Sodnica Vesna Podjed

11.12.2006

P 259/2003

SKLEP

 P 259/2003-III, sodnica Karmen Špringer

Sodišče povabi odvetnika Petra Skubica, da dostavi pooblastila v ODŠKODNINSKI TOŽBI

27.11.2006

 

PISMO POSLANCEM DZ

Opozorim vse državne poslance na že šest let trajajočo sistematično diskriminacijo in kršenje Osnovnih človekovih pravic

27.11.2006

 

ODPRTO PISMO KOMISIJI ZA PETICIJE DZ., GA. MAJDI ŠIRCA

Obvestim novo predsednico Komisije za peticije pri DZ. O brezuspešnosti njihove Komisije, o neuresničevanju izvršilne veje oblasti njihovih sklepov in zaprosim za posredovanje v smislu efikasne zaščite človekovih pravic.

11.10.2006

Kpd 23/2006

VABILO priči

 Kpd.23/06

Osumljenec I. Adilovič , za kd. Čl. 142/I KZ

11.10.2006

 

Zapisnik o zaslišanju priče Rok Šoštarič

Opr.št.: Kpd 23/06

Sodnica Valentina Radonjič

11.10.2006

 

Zapisnik o zaslišanju priče Marko Šoštarič

Opr.št.:

 Kpd 23/06

Sodnica Valentina Radonjič

28.9.2006

 

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO , TOŽILEC MILANOVIČ ZAVRŽE S SKLEPOM MOJO KAZENSKO OVADBO KER MI ADILOVIČI PREPREČIJO POKAZATI SVOJE STANOVANJE POTENCIJALNIM NAJEMNIKOM IN MENI PREPREČIJO DOSTOP DO MOJIH PROSTOROV

Tožilec Milanovič Zoran v obrazložitvi pojasni zavrnilni razlog moje ovadbe za kaznivo dejanje prisiljenja.

V obrazložitvi navede,” Dejstvo je, da Stanislav Šoštarič dejansko oblast nad kletjo ne izvršuje, ker so prostori v kleti že daljše obdobje v celoti zasedeni s strani družine A.” in sklene, da zaradi tega ni izkazana protipravnost.

7.9.2006

 

PISMO PREDSEDNIKU DRŽAVE, G. JANEZU DRNOVŠKU

Javno ponovno obvestim  Predsednika države o kršitvah osnovnih človekovih pravic, katere trajajo že polnih šest let in mu osebno izročim pismo pred mediji

26.8.2006

 

SODBA SODNIKA ZA PREKRŠKE , opr.št.PR-1293/2006-02

DNE 18.5.2006 po sklepu Elektra Ljubljana, da izpolnim dodatne pogoje za ponovni priklop elektro omrežja, sem s seboj peljal električarja Seliškar Albrehta. Vstop do stanovanja mi je bil tudi tokrat onemogočen s fizičnim napadom članov družine Adilovič, na moje povabilo policije , ta poda sodniku za prekrške mene, ker sem si drznil priti v svoje stanovanje.

27.7.2006

 

OPIS DOGODKA 18.5.2006

POSLANO ODVETNIKU Petru Skubic

11.7.2006

Kpd. 23/2003

VABILO priči Kpd. 23/06

Osumljenec I. Adilovič , za kd. Čl. 142/I KZ

11.6.2006

 

Zapisnik o zaslišanju priče Stanislav Šoštarič

Opr.št.: Kpd 23/06

Sodnica Valentina Radonjič

1.6.2006

 

OBVESTILO POLICIJE O PREISKAVI IN KAZENSKI OVADBI NA TOŽILSTVO ZA KAZNIVO DEJANJE PRISILJENJA ZA DOGODEK Z 21.5.2006

 

31.5.2006

 

OKROŽNO DRŽ.TOŽILSTVO PO TOŽILCU ZORANU MILANOVIČ S SKLEPOM ZAVRŽE MOJO KAZENSKO OVADBO ZOPER B. A. ZA KAZNIVO DEJANJE PRISILJENJA

Kt(0)323/06-2-MI-ml

Za dogodek z 4.4.2006

 

19.5.2006

 

PRITOŽBA NA ELEKTRO LJUBLJANA NA ZAHTEVO V IZDANEM SOGLASJU ZA PONOVNI PRIKLOP ELEKTRO OMREŽJA št.538414

 

20.4.2006

 

Zapisnik o spejemu predloga za pregon B., Izete in E. A.

 

20.4.2006

 

ZAPISNIK O SPREJEMU PREDLOGA ZA PREGON , za dogodek 18.4.2006

 

5.4.2006

 

Zadeva: Obvestilo o zaključku policijske preiskave suma kaznivega dejanja in podani kazenski ovadbi na Tožilstvo v Domžalah

št.: D1136613/K614317/K621851/2006

KD po členu 142/1 KZ

 

5.4.2006

 

OBVESTILO O ZAKLJUČKU POLICIJSKE PREISKAVE SUMA KAZNIVEGA DEJANJA PRISILJENJA. POLICIJA PODA OVADBO NA TOŽILSTVO

 

22.3.2006

 

Zapisnik ob sprejemu predloga za pregon (3E697-48)  Kpd 23/06

Zapisnik sestavljen na P.P. Domžale

22.3.2006

 

OBVESTILO POLICIJE O UVEDBI PREISKAVE ZA DOGODEK 21.3.2006 OB 19 URI

 

21.3.2006

 

Zapisnik ob sprejemu predloga za pregon (3E697-62)  Kpd 23/06

Zapisnik sestavljen na P.P. Domžale

21.3.2006

 

ZAPISNIK O SPREJEMU PREDLOGA ZA PREGON ,STORILCEV KAZNIVEGA DEJANJA

 

22.2.2006

P 2090/2004

ZAPISNIK o Glavni obravnavi

PRELOŽENA

VZNEMIRJANJE LASTNINSKE PRAVISE

Tožena stranka B. A. ne pristopi, njena zagovornica odvetnica Jagoda Cujnik tudi ne. Povabilo je izkazano in pooblastilo tudi.

Sodnica Vesna Bergant Rakočevič

6.1.2006

K 136/2004

SODBA opr.št. K 136/2004

V ponovljenem sojenju v postopku K 201/00 in K 204/00

6.1.2006

K 136/2004

Zadeva: Sodba

Opr.št.: K136/2004

Zoper I. A. za kazniva dejanja nasilništva, ogrožanja varnosti in grdega ravnanja

24.11.2005

K 136/2004

OKR.DRŽ.TOŽILSTVO PO TOŽILCU ZORANU MILANOVIČ ŠE ENKRAT PREKVALIFICIRA PREDLOG ZA PREGON MENE V POSTOPKU K136/2004

 

2.11.2005

 

JAVNO PISMO PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA, G. CUKJATIJU

Obvestim ga o mojem pismu vsem poslancem in ga zaprosim za intervencijo pri državnih organih da spoštujejo svojo zavezo, da se bodo zavzeli za spoštovanje človekovih pravic.

27.10.2005

 

ZAKONITOST DELA SODIŠČA -KABINET PREDSEDNIKA VLADE (sekretarka Marčela Novljan Lovrinčić)

Kabinet predsednika Vlade RS, mojo pobudo presledilo Ministrstvu za pravosodje

19.10.2005

K 136/2004

PSIHIJATRIČNO IZVEDENIŠKO POROČILO O STANISLAVU ŠOŠTARIČ

K 136/2004 , Doc.dr.Miklavž Petelin psihijater, sodni izvedenec

Sodnica Vesna Podjed v kazenskem postopku zoper I. A. za kazniva dejanja NASILNIŠTVA, GRDEGA RAVNANJA IN OGROŽANJA VARNOSTI v skupini z večjimi akterji, ter zoper mene za prekoračeni silobran, v ponovljenem sojenju poda zahtevo psihiatru, da mene pregleda in ugotovi ter poda mnenje; 1.o mojih osebnostnih značilnostih, da ugotovi motnje v mojem duševnem stanju,

29.9.2005

 

IZJAVA BOJANA OBLAKA KOT PRIČE DOGODKU 26.4.2004

 

27.9.2005

 

ODGOVOR OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA,NA MOJO POIZVEDBO O KAZENSKI OVADBI ZA KAZNIVO DEJANJE IZSILJEVANJA PODANO V LETU 2000

Tožilec Zoran Milanovič v odgovoru št.Kt(0)481/100-53-MI.ml odgovori, da se je naenkrat kazenska ovadba zoper I. Adilovič za kaznivo dejanje izsiljevanja znašla na tožilstvu v Domžalah, čeprav je pristojnost za reševanje tovrstnih kaznivih dejanj Okrožno sodišče v Ljubljani. Ovadba končala pri tožilcu Miranu Žlezniku.

27.9.2005

 

MOJA POIZVEDBA NA TOŽILSTVU O KAZENSKI OVADBI ZOPER I. ADILOVIČ PODANA V LETU 2000 ZA KAZNIVO DEJANJE IZSILJEVANJA

Še en dokaz  očitne diskriminacije in zavrženosti pri slehernem sodnem varstvu, ko so v  vprašanju človekove pravice mene ali članov moje družine.

19.9.2005

 

PISMO OKROŽNEMU DRŽ. TOŽILSTVU V DOMŽALAH , ZORANU MILANOVIČ Z VPRAŠANJEM NA KATERIH OSNOVAH ZAVRAČA VSE MOJE KAZENSKE OVADBE ZOPER ADILOVIČE

V vednost sem poslal to pismo Generalni državni tožilki Barbari Brezigar in Varuhu čl. pravic

 

16.9.2005

 

OBVESTILO URADA VARUHA O SPREJEMU NAMESTNIKA št. 6.0-27/2004-7-SE

Na mojo prošnjo, da me sprejme Varuh človekovih pravic, da bi mu še v neformalni obliki tj. ustno prenesel mojo pritožbo o kršitvah osnovnih človekovih pravic, tj nasilni pregon iz lastnega stanovanja in domovanja petčlanske družine, me je Varuh g. Matjaž Hanžek trikrat zavrnil. Ko sem zahteval obrazložitev zakaj me je zavrnil, sem dobil povabilo, da me bo sprejel namestnik g. Aleš Butala.

26.8.2005

 

PRIJAVA ZOPER A. I. TRŽNEMU INŠPEKTORJU

Tržni inšpektor ugotavlja da ima Adilovič registrirano gospodarsko dejavnost na naslovu Kersnikova 2, Domžale , ima obrtno dovoljenje in vpis na obrtni zbornici, tako da ima vsa zakonsko predpisana dovoljenja

22.7.2005

 

Pritožba zaradi izdanega soglasja za opravljanje gospodarske dejavnosti v večstanovanjskeb objektu I. A., naslovljeno TRŽNEMU INŠPEKTORATU, MINISTRSTVU ZA UPRAVO in VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

 

18.7.2005

K 201/2000

Zadeva: Predlog za preveritev kazenske zadeve v postopku K201/00

Postopek zoper Stanislava Šoštariča

14.6.2005

 

UPRAVNA ENOTA DOMŽALE, na informacijo javnega značaja glede izdanega dovoljenja da opravlja obrtno dejavnost v večstanovanjskem bloku kljub mojemu izrecnemu nasprotovanju.

UE. Domžale sporoča, da ni izdala Adiloviču nobenega soglasja za opravljanje gospodarske dejavnosti na naslovu Kersnikova 2, Domžale

7.6.2005

 

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI NA NASLOVU KERSNIKOVA 2, DOMŽALE.- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR , št.06132-3/2005 Stanovanjska inšpekcija

 

26.5.2005

 

Vloga za izdajo inf.javnega značaja

A. registrira obrtniško dejavnost s sedežem v večstanovanjski hiši brez soglasja drugega solastnika.

25.5.2005

 

PRITOŽBA NA UE.DOMŽALE ZARADI IZDANEGA DOVOLJENJA Adiloviču za opravljanje obrtne dejavnosti na naslovu Kersnikova 2, Domžale

 

22.4.2005

 

MOJA POIZVEDBA O PODAJI KAZENSKE OVADBE ZOPER MENE ZA KD. KRIVE OVADBE , PODANO OD STRANI POLICIJSKE POSTAJE DOMŽALE, NA PREDLOG POLICISTA SAŠE JOVANOVIČA

Iz kazenske ovadbe podane zoper mene je na očigled razvidno da je policija zoper mene podala Krivo kazensko ovadbo. Iz te ovadbe je razvidna očitna diskriminacija. katero represivni organi Republike Slovenije že sedem let konstantno vodijo, ali s tem da ščitijo nasilje nad menoj in moje dobrine z izrazito intenco, da me fizično uničijo. Policija Domžale na mojo prijavo, da mi je odvzeta dobrina eksistenčnega pomena ne vidi prav nič nedovoljenega ampak lažno mene prikazuje in ovaja kot kršitelja javnega reda.

22.2.2005

IN 03/00033

SKLEP VIŠJEGA SODIŠČA O IZVRŠBI In 03/00033

Višje sodišče potrdi sklep prvostopnega sodišča

21.2.2005

K 201/2000

ZAHTEVA ZA IZLOČITEV SODNICE VESNE PODJED , v kazenskem postopku K201/00 in K 204/00

Predlagam sodišču, da dodeli kazenski postopek drugemu sodniku , saj je sodnica Vesna Podjed izpričala velikokrat svojo pristranost in nepošteno sojenje v korist I. A. in v mojo škodo.

27.1.2005

K 136/2004

Zadeva: Odpoved pooblastila

Opr.št. :K136/04

Cujnikova odpove zastopanje A.

26.1.2005

In 03/00033

SKLEP IN SKLEP O IZVRŠBI In 03/00033 sklep pravnomočen

2.9.2005 slučajno na sedežu sodnega izvršitelja Ivkovič Gorana, Domžale, izvem da obstaja pravnomočen sklep o izvršbi In 03/00033 v katerem sodišče ustavi izvršbo v delu , kjer sem zahteval uveljavitev nedenarne terjatve , tj. vrnitev v prvotno stanje pred motenjem posesti

26.1.2005

In 03/00033

SKLEP O IZVRŠBI In 03/00033

Pravnomočni sklep o izvršbi

24.1.2005

 

IZPIS IZ EVIDENCE PREDKAZNOVANOSTI I. ADILOVIČ št. Su-pr 24/2005

 

24.11.2004

In 03/00033

PRITOŽBA NA SKLEP IN 03/00033, pritožnik naš odvetnik Peter Skubic

2.9.2005 dobim osebno v roke pritožbo odvetnika Petra Skubic na sklep sodišča v izvršilni zadevi In/03/00033 ne da bi poprej vedel za tak postopek.

3.9.2004

In 03/00033

PRITOŽBA NA SKLEP IN 03/00033,pritožnik naš odvetnik Peter Skubic

2.9.2005 osebno dobim v roke od odvetnika Petra Skubic pritožbo katero je brez naše vednosti poslal na sodišče sklicujoč se, da je neupravičeno verjel odvetniku nasprotne stranke Kosmini, da je izvršba v celoti opravljena in je zaradi teh navedb Kosmine utesnil izvršbo z dne 9.7.2004

9.8.2004

 

ODGOVOR VARUHA NA POIZVEDBE NA SODIŠČU ZARADI NEPRIMERNIH ROKOV REŠEVANJA ZADEV št.6.0-27/2004-5-SE

 

9.7.2004

In 03/00033

SKLEP IN SKLEP O IZVRŠBI In 03/00033

18.7.2005 dobim v roke sklep na sedežu Izvršitelja Gorana Ivkovič , Domžale

22.5.2004

 

MOJA KAZENSKA OVADBA PODANA NA TOŽILSTVO V DOMŽALAH

26.4.2004 sem v spremstvu članov civilne iniciative in sina Roka želel priti v svoje lastniško stanovanje. Vse skupaj so nas člani družine Adilovič s silo , tj. grožnjami in fizičnim porivanjem odstranili tudi iz dvorišča kaj šele da bi nas spustili v moje lastniško stanovanje. Moje kazenske ovadbe se nanašajo na kazniva dejanja ; 1. prisiljenja čl. 142 KZ,

2.ogrožanje varnosti čl.145 KZ

3. grdega ravnanja čl.146 KZ

4. nedotakljivosti stanovanja čl.152 KZ

5. izsiljevanja čl.218 KZ

6. poškodovanja tuje stvari čl.224 KZ

7. samovolje čl.313 KZ

22.5.2004

 

MOJA KAZENSKA OVADBA ZOPER  I., B. IN E. A. ZA DOGODEK 26.4.2004 , PISNO PODANO NA OKR.DRŽ. TOŽILSTVO V DOMŽALAH

 

17.5.2004

 

ODGOVOR POLICIJSKE POSTAJE DOMŽALE  TOŽILSTVU GLEDE MOJIH NAVEDB  DA V DELU MOJEGA STANOVANJA PREBIVA MENI NEZNANA OSEBA .ŠT.3E697/1467879/D733272/K399339/2004/1

 

14.5.2004

K 249/2003

Zasebna tožba zaradi kaznivega dejanja samovoljnosti. Odbolženi I. A. in E. A.

 

28.4.2004

 

OKR.DRŽ.TOŽILSTVO V DOMŽALAH, TOŽILEC MILANOVIČ ZAVRŽE MOJO KAZENSKO OVADBO ZOPER E. IN I. ADILOVIČ ZA KD. SAMOVOLJE IN OGROŽANJA VARNOSTI

Za dogodek 19.3.2004, ko mi Adiloviči onemogočijo prost vstop v svoje stanovanje

26.4.2004

 

URADNI ZAZNAMEK

O sprejemu ustne kazenske ovadbe

Policist Sašo Jovanovič

Št.3E697/2178913/D768743/K418109/2004

Policist Sašo Jovanovič poda zoper mene krivo kazensko ovadbo: navede, da sem prijavil krajo elektro števca – kar je laž , prijavil sem krajo elektro instelacije. Za preiskavo obvesti tožilca .

20.4.2004

 

Zadeva: INFORMACIJA O OSEBNIH PODATKIH KOŠKEGA- ODGOVOR

Št. 3E697-10550/2004

Policija poda odgovor, kdo je bil poleg A. I. prisoten dne 19.4.2004 na Kersnikovi 2 , Domžale, katerega sem videl prihajati iz mojega prostora v kleti.

16.4.2004

 

NEPOOBLAŠČENI PONOVNI VKLOP ELEKTRIKE

Na elektro Ljubljana –okolica naslovim zahtevo, da mi odgovori, kdo je izdal protipravni nalog da se naše odjemno mesto ponovno priklopi saj smo ga kot lastniki dali odklopiti septembra 2000, ko smo bili pregnani iz svojega stanovanja

16.4.2004

 

Zadeva: Moja zahteva na P.P Domžale o osebnih podatkih naznanega moškega na naslovu Kersnikova 2 ,1230 Domžale z dne 19.3.2004

 

5.4.2004

 

PP. DOMŽALE PODA KAZENSKO OVADBO ZOPER I. ADILOVIČ ZA KAZNIVO DEJANJE SAMOVOLJNOSTI

 

 

5.4.2004

 

Kazenska ovadba s strani policijske postaje domžale zoper A. I. in A. E. za kd.SAMOVOLJE

Ovadba je podana na moj predlog za dogodek z 22.3.2004

5.4.2004

 

URADNI ZAZNAMEK IN PRIČANJE DANICE BOLE ,3C694-44

 

5.4.2004

 

URADNI ZAZNAMEK

Šifra:3C694-44  MNZ

ISPOVEDBA DANICE BOLE

5.4.2004

 

Uradni zaznamek o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah, zaradi moje kazenske ovadbe za dogodek z dne 19.3.2004

 

22.3.2004

 

Zadeva: Kazenska ovadba zoper neznanega storilca za KD kršitve tajnosti občil, člen 150/3

To sem podal na P.P. Domžale

22.3.2004

 

Zadeva: Kazenska ovadba za koznivo dejanje ogrožanja varnosti zoper I. in E. A.

To sem podal na P.P. Domžale

22.3.2004

 

Zadeva: Kazenska ovadba zoper neznanega storilca za KD nezakonite vselitve za dne 19.3.2004

 

22.3.2004

 

Zadeva: Zapisnik o sprejemu ustne ovadbe,

št.: 3E697/1467879

Zapisnik sestavljen na P.P. Domžale, piše ga policist Aleš Brinovec

19.3.2004

 

PISNO IZROČIM NA POLICIJSKI POSTAJI DOMŽALE OBVESTILO DA GREM V SVOJE STANOVANJE IN DA MI TO OMOGOČIJO SAJ MI DOSEDAJ TJ. V ŠTIRILETNEM OBDOBJU TO NI USPELO

SEVEDA, DA SO MI TUDI TOKRAT ADILOVIČI PREPREČEVALI PROST DOSTOP DO SVOJEGA STANOVANJA. POKLICAL SEM POLICIJO NA INTERVE

VENCIJO. Pozneje podal kazenske ovadbe na Tožilstvo v Domžalah.

19.3.2004

 

Moje obvestilo P.P. Domžale, da bom tega dne skupaj s sinom Rokom pripeljal v svoje stanovanje potencialnega najemnika

 

23.2.2004

 

Zadeva: Dodatek k pritožbi na sodbo Okrajnega sodišča v Domžalah K201/00

 

8.1.2004

K 37/2000

Zadeva: Glavna obravnava

Opr.št.: K37/2000

Zoper obd. Ano Keše

Sodnica Vesna Pahor

8.1.2004

K 37/2000

Zadeva : Sodba

Opr.št.: K37/2000

Zoper obd. Ano Keše

Sodnica Vesna Pahor

8.10.2003

 

ODGOVOR VARUHA NA MOJO PRITOŽBO ZARADI NEPRIMERNIH SODNIH ROKOVšt.6.4.-235/2003-9-SE

 

17.9.2003

K 201/2000

URGENCA za postopek K201/00 in K 204/00

Moja prošnja za pravočasno obravnavanje

29.8.2003

 

ODGOVOR VARUHA NA POIZVEDBO PRI SODIŠČU ZARADI NEPRIMERNIH ROKOV REŠEVANJA ZADEVE K201/00 IN K 204/00  št.6.4-235/2003-7-SE

 

30.7.2003

 

VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE , op.št.Ktp/0-I 6/03-MK/as-4 PREDLAGA VIŠJEMU SODIŠČU DA NE RAZVELJAVI SKLEPA SODIŠČA V DOMŽALAH v postopku K 201/00 in K 204/00

 

11.6.2003

 

Zadeva: Zapisnik o zaslišanju priče

Opr.št.: Kpd 20/2003

Zaslišan Šoštarič Stanislav

11.6.2003

 

PREISKAVA Kpd 20/2003  , kazenski spis K 249/03

Preiskovalna sodnica Barbara Kodela Kolar. Sodnica zasliši mene.

11.6.2003

K 249/2003

Kpd 20/2003

Zapisnik o zaslišanju priče.

Sodnica Barbara Krpač Ulaga

Zaslišani : Stanislav Šoštarić , B. A., policist Franc Kozinc

( Indikativno kako se policist Franc Kozinc postavi v vlogo zaščite Adilovićevih z lažno izpovedjo na sodišču. In sicer zatrjuje, da meni nihče ne preprečuje vstop v stanovanjski objekt in moje stanovanje na Kersnikovi 2 v Domžalah. )

5.6.2003

 

ODGOVOR OKR.DRŽ.TOŽILCA IZ DOMŽAL, ZORANA MILANOVIČ , NA MOJO POIZVEDBO O MOJI KAZENSKI OVADBI ZOPER ANO KEŠE PODANO LETA 1999, ZA KAZNIVO DEJANJE NEDOTAKLJIVOSTI STANOVANJA , in kazensko ovadbo zoper mene podano s strani policije domžale.

20.10.1999 SEM PODAL KAZENSKO OVADBO ZOPER ANO KEŠE KER JE PROTIPRAVNO NASILNO VDRLA S SEKIRO V NAŠE ZAKLENJENE PROSTORE V KLETI.

-dejstvo da je obravnava na sodišču ali kje drugje mirovala toliko časa dokazuje mojo navedbo da državni organi Republike Slovenije sistematično odklanjajo vsak moj predlog za pravno varstvo človekovih pravic, ali pa ščitijo nekega naročnika za tako postopanje in delajo po njegovih navodilih.

21.5.2003

 

Zadeva: Zapisnik o zaslišanju priče

Opr.št.: Kpd 20/2003

Zaslišana B. A.

21.5.2003

 

Zadeva: Zapisnik o zaslišanju priče

Opr.št.: Kpd 20/2003

Zaslišan policist Franc Kozinc

21.5.2003

 

PREISKAVA Kpd 20/2003 , kazenski spis 249/2003

Zaslišana B. A., policist Kozinc

21.5.2003

K 249/2003

Kpd 20/2003

Zapisnik o zaslišanju obdolženca B. A.

 

20.5.2003

P 128/2000

PRITOŽBA VIŠJEMU SODIŠČU

P 128/2000

Z mojim pooblastilom jo sestavi odvetnik Skubic Peter

14.5.2003

P 128/2000

PRITOŽBA A.  v sodbi P128/00

 

Pritožbo v imenu A. sestavi odvetnik Kosmina Martin

14.5.2003

K 201/2000

Zadeva: Moja pritožba na sodbo Okrajnegasodišča v Domžalah v kazenski zadevi K201/2000, K204/2000

 

14.5.2003

K 201/2000

Pritožba odvetnice Jagode Cujnik v kazenski zadevi zoper I. A.

Opr.št.: K201/2000

 

6.5.2003

K 201/2000

Zadeva: Sodba K201/2000

Opr.št.: K201/2000

Zoper I. A. in zoper mene. I. A. obsojen na pogojno zaporno kazen leto in pol, pogojno na štiri leta. Meni sodišče odredi opomin.

10.4.2003

P 128/2000

SODBA  P 128/2000

Ugotovitveni postopek

Sodnica Barbara Krpač Ulaga, zavrne naš utoževani zahtevek v celoti. Zavrne tudi v celoti zahtevek A. po nasprotni tožbi.

25.3.2003

 

KAZENSKA OVADBA

Podam kazensko ovadbo na tožilstvo v Domžalah za kaznivo dejanje samovolje z uporabo sile in ogrožanjem varnosti

25.3.2003

 

MOJA PISNA KAZENSKA OVADBA ZOPER B. ADILOVIČ ZA KAZNIVO DEJANJE SAMOVOLJE Z UPORABO SILE IN OGROŽANJEM VARNOSTI

Dogodek 12.3.2003

B. A. mi fizično prepreči vstop v stanovanje. Na izbiro imam dvoje: ali se ukloniti in opustiti svojo namero, da vstopim v svoje stanovanje kot zahteva Adilovičeva, ali poskusiti na silo s samopomočjo do svoje lastnine, katero protipravno držijo in uporabljajo Adiloviči in pridobljeno s nasiljem . Odločil sem se, da se raje uklonim diktatu Adilovičeve, saj tvegam, da izvršijo grožnjo o pretepu s nepredvidljivimi posledicami in povrhu dam priložnost še državnim organom , Policiji in Tožilstvu, da mi odvzamejo še prostost, saj sem na osnovi iskušenj podučen, da je interes A. identičen s interesi državnih organov Republike Slovenije, da se moji družini odvzame lastništvo nad nepremičnino tj. stanovanjem

25.3.2003

K 249/2003

KPD 20/2003

Kazenska ovadba zoper B. A.

Podana na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zunanji oddelek Domžale za kaznivo dejanje samovolje z uporabo sile in ogrožanje varnosti z dne 12.3.2003.

12.3.2003

In 101/2001

UTESNITEV

Naš zagovornik Peter Skubic utesni izvršbo na osnovi dopisa odvetnika Kosmine z dne 4.2.2003 in sporoči sodišču, da je “Dolžnica vzpostavila prejšnje stanje, kakršno je bilo pred motenjem posesti ter na podlagi dogovora med upnikoma in dolžnikom dne 28.2.2003…”Torej lažno poročilo sodišču. Sicer pozneje je pošiljal brez naše vednosti tudi pritožbe ampak kot pravnik vse na način, da bo vse skupaj zavrženo. Na ta način še enkrat dokazal sodelovanje v zaroti proti našim pravicam in interesom tj. Da imamo svoje lastne premične stvari v posesti in nepremične.

25.2.2003

P 174/2001

IZVRŠILNI PREDLOG, za dosego dejanj , na osnovi izvršljivega sklepa P174/2001 MOTITVENE TOŽBE

Upnik- ŠOŠTARIČ

Dolžnik –ADILOVIČ B.

 

25.2.2003

 

OBČINA DOMŽALE, ZAVRNITEV NAŠE PONUDBE ZA ODKUP NAŠEGA STANOVANJA št.36201-44/02

 

 

14.2.2003

P 174/2001

SKLEP VIŠJEGA SODIŠČA  P174/2001

 

4.2.2003

P 174/2001

OBVESTILO odvetnika Kosmine ,zagovornika A.,- da izvršuje odločbo Okrajnega sodišča v Domžalah v pravdi P 174/2001

Kosmina obvesti našega zagovornika Skubic Petra , da izvršuje sklep sodišča s tem, da nam pošilja dva ključa kletnih prostorov in da so plačani pravdni stroški

1.2.2003

 

PROŠNJA NA OBČINO DOMŽALE DA NAM ODOBRI FINANČNO POSOJILO DA SI BI ZAGOTOVILI PRIMERNO STANOVANJE

 

30.1.2003

 

ŽUPANJA OBČINE DOMŽALE IN DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKASIJO NASLOVIJO PROŠNJO NA STANOVANJSKI SKLAD REP.SL. ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA NAŠI DRUŽINI

 

27.1.2003

 

MOJE VPRAŠANJE TOŽILCU ZORANU MILANOVIČ GLEDE SEZNANITVE S LAŽNIM PRIČANJEM NA SODIŠČU V DOMŽALAH V POSTOPKU K201/00 in 204/00

Tožilca Milanoviča sprašujem, kaj je naredil z očitno lažnim pričanjem policista Franca Čučka na obravnavi,K201/00 dne… ker je bil povabljen kot priča, da pove, kaj ve o dogodkih, ko je bil prisoten po uradni dolžnosti na Kersnikovi 2, Domžale.

In drugič, zakaj je zavrnil predlog za pregon zoper Stojana Radulović in  I. A. , glede kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

22.1.2003

 

OBČINA DOMŽALE št. 36200-57/02

Županja Zalokarjeva odgovarja na našo nezmožnost sprejeti v najem stanovanja, ki nam ga je ponudila Občina, in obljublja da bo poskusila najti primerno stanovanje

22.1.2003

 

MOJE PISMO OBČINSKEMU SVETU DOMŽALSKE OBČINE

 

22.1.2003

 

SPOROČILO OBČINE DOMŽALE

 

21.1.2003

 

ODPRTO PISMO CZNI ŽUPANJI OBČINE DOMŽALE

V pismu združenje civilne iniciativa za nadzor nad inštitucijami naslovi protest in prošnjo županji, da Občina Domžale učinkovito pomaga rešiti stanovanjski problem naše družine.

27.12.2002

 

OKR.DRŽ.TOŽILSTVO ,ZUNANJI ODDELEK DOMŽALE, PO TOŽILCU ZORANU MILANOVIČ MODIFICIRA IN PREKVALIFICIRA OBTOŽNE PREDLOGE

 

Opr.št.Kt(o)481/00-28-MI-ml

Kt(0)123/01,Kt(0)671/01

Tako I. A. bremeni, da je “s Stojanom Radulović,Braimi Gazijem in mladoletno E. A.- torej z večimi osebami, z drugimi grdo ravnal, jim delal nasilje, ogrožal varnost drugega in s tem v družini Šoštarič povzročil prestrašenost, v javnosti pa zgražanje s tem, da je : …”

Meni pa očita sedaj prekoračeni silobran.

26.11.2002

 

URGENACA NA OKRAJNO SODIŠČE V DOM, KI JO POŠLJE KOMISIJA ZA PETICIJE – ŠT. 070-02 / 2001-111

Komisija naproša sodišče Domžale, da pospeši kazenski postopek opr.št. K 204 / 2000

26.11.2002

 

URGENCA KOMISIJE ZA PETICIJE PRI DZ.

Komisija ponovno zaprosi Sodišče Domžale za pospešitev kazenskega postopka K 204/00

22.11.2002

 

ODGOVOR KOMISIJE DZ. ZA PETICIJE, NA PISMO NEVLADNIH ORGANIZACIJ- ŠT.070-02 / 2002-385

 

18.11.2002

 

ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU DZ. (Borutu Pahorju) DRŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO

Društvo opozori Predsednika DZ. o kršitvah osnovnih človekovih pravic in o neučinkovitem varstvu le teh

18.11.2002

 

ODGOVOR PODPREDSEDNIKA DZ. (Valentina Pohorec) NA MOJO PROŠNJO ZA JAVNI SPEJEM PREDSEDNIKA DZ. – ŠT.070-02 / 2001-111

 

14.11.2002

 

PONOVNA PONUDBA OBČINI DOMŽALE DA ODKUPI NAŠE STANOVANJE

 

23.10.2002

 

ODLOČBA, CENTER ZA SOCIALMO DELO DOMŽALE- ŠT.020-60-552-3-216 / 2002-15

Enkratna pomoč in ugotovitev centra, da je bila naša družina pred dvema letoma prisilno pregnana iz lastnega stanovanja

14.10.2002

P 174/2001

PRITOŽBA odvetnika Kosmine na našo tožbo ZARADI MOTRENJA POSESTI

 

14.10.2002

 

DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO SE OBRNE NA OBČINO DOMŽALE IN VLADO REP.SLOVENIJE V NAŠEM IMENU S PROŠNJO DA NAM POMAGAJO PRI REŠITVI STANOVANJSKEGA PROBLEMA

TO PISMO PODPIŠE TRINAJST ZDRUŽENJ CIVILNIH ORGANIZACIJ

24.9.2002

 

PROŠNJA OBČINI DOMŽALE ZA SUBVENCIJO STANARINE

 

24.9.2002

 

ODGOVOR OBČINE DOMŽALE NA NAŠO PROŠNJO ZA SUBVENCIONIRANJE NAJEMNINE

 

23.9.2002

 

UGOTOVITVE KOMISIJE DZ. ZA PETICIJE O POROČILU IN MNENJU VLADE RS. O POTEKU REŠEVANJA ZADEVE DRUŽINE ŠOŠTARIČ

Komisija DZ. za peticije ugotavlja v petih točkah, da se Vlada RS. izmika odgovornosti pri zagotavljanju osnovnih človekovih pravic

6.9.2002

 

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DOMŽALE O PORABI VODE PREKO NAŠEGA VODOVODNEGA ŠTEVCA

JKP. Mi sporoča da smo porabili 19 m3 vode, čeprav nas na tem naslovu ni že 2 leti.

27.8.2002

 

Zadeva: Moj odgovor na odgovor Okrajnega sodišča, zaradi moje nadzorstvene pritožbe podane dne 23.4.2002

 

23.7.2002

 

MNENJE VLADE RS. O POTEKU REŠEVANJA ZADEVE DRUŽINE ŠOŠTARIČ št.152-01/2001-2

Poročilo sestavi Generalni sekretar Vlade RS Mirko Bandelj.

Sekretar me obdolži, ko edinega krivca za nastalo situacijo, ne da se bi sodišče izreklo v meritorni razsodbi. Na osnovi takega vnaprejšnjega konstrukta delujejo vsi državni organi, tj. sistematično diskriminatorno do vseh mojih pritožb, tožb, apelov itd.

9.7.2002

 

SKLEP OKR. DRŽ. TOŽILSTVA ,ZUNANJI ODDELEK V DOMŽALAH PO TOŽILKI ZVONKI KNAVS , ZAVRŽENJE KAZENSKE OVADBE POLICIJSKE POSTAJE DOMŽALE ZOPER MENE DA SEM STORIL KD. RAZŽALITVE

 

26.6.2002

 

POOBLASTILO PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA, DA V NAŠEM IMANU OPRAVI VSE POTREBNO, DA PRIDEMO DO STALNIH STANOVANJSKI PROSTOROV

 

17.6.2002

 

SKLEP KOMISIJE DZ. ZA PETICIJE IN PRITOŽBE – ŠT. 070-02 / 2001-111

Komisija v petih točkah sklepa ugotavlja, da je bilo delovanje policije premalo učinkovito glede odkrivanja in pregona kaznivih dejanj I.A. in njegovih somišljenikov. Obvezuje Vlado RS, da preuči možnost ,da se razreši stanovanjski problem družine Šoštarič, do takrat pa Občini Dom. predlaga da najde primerno stanovalje za družino Šoštarič. Predla Vladi RS, da preuči delovanje pristojnih državnih organov, ter ob ugotovitvi njihove odgovornosti za nastalo stanje v zadevi posledično, na nivoju države, zagotovi ustrezna sredstva za razrešitev stanovnjskega vprašanja.

12.6.2002

P 128/2000

Zadeva: Nadzorstvena pritožba na Ministrstvo za pravosodje zaradi zavlačevanja postopkov P174/2001 , P128/2000, In101/00, K204/2000

Št.: 712-767/00

Odgovor na mojo pritožbo poda predsednica Domžalskega sodišča Anita Janjoš

12.6.2002

 

ODPRTO PISMO POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA O KRŠITVAH OSNOVNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC

 

11.6.2002

 

DODATEK K POBUDI KOMISIJE DZ. ZA PETICIJE IN PRITOŽBE Z DNE 3.5.2002

Opozarjam Komisijo DZ na krivo pričanje na Kazenskem sodišču v Dom., policista Franca Čučka, ter na podano krivo kazensko ovadbo od istega policista zoper mene in na nenavadno bolehnost Domžalskih sodnic.

15.5.2002

 

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO opr.št. tu 102/02  POROČILO KOMISIJI DZ. RS GLEDE KAZNOVANOSTI I. ADILOVIČ V ZADNJIH DESETIH LETIH

 

13.5.2002

 

MOJE PISMO KOMISIJI DZ. ZA PECIJE

Vprašanje državnim organom v zvezi z  z zadevo Šoštarič

29.4.2002

 

PROTESTNO PISMO PREDSEDNIKU DZ.

 

23.4.2002

 

Zadeva: Moja nadzorstvena pritožba na delo sodišča

 

13.4.2002

 

MOJE PISMO OKROŽNI DRŽAVNI TOŽILKI DRAGICI ZAVRŠNIK , IN DOSTAVA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE ZA MALČI ŠOŠTARIČ, MARJAN SEVER, IVAN ŠOŠTARIČ IN STANISLAV ŠOŠTARIČ

Ker sem omenjeno dokumentacijo dostavil že na zahtevo Policije Domžale, sem izročil kopije osebno v roke policistu Francu Čučku 12.9.2000 sem bil presenečen, da te dokumentacije nima tudi tožilstvo.

5.4.2002

 

Zadeva: Nakup stanovaja in sprejem kazenske ovadbe – odgovor

MNZ, namestnik Generalnega direktorja Policije poda odgovor komisiji Državnega zbora za Peticije in pritožbe.

Šifra: 2002-1-018/342-00-02/2002

Na sestanku Komisije za Peticije DZ z dne 15.3.2002, predsednik tožilstva za organizirani in gospodarski kriminal Miran Železikar predlaga Generalnemu direkorju Policije naj Policija odkupi naše stanovanje.

27.3.2002

P 174/2001

DRUGA PRIPRAVLJALNA VLOGA P174/2001

 

22.3.2002

P 174/2001

ODGOVOR odvetnice Jagode Cujnik v imenu B. A. NA NAŠO MOTITVENO TOŽBO. P174/01

V odgovoru na našo motitveno tožbo se Cujnikova sklicuje na zastaralost tožbenega zahtevka

13.3.2002

 

MOJA OBRAZLOŽITEV ZAKAJ JE PONUJENO NAJEMNIŠKO STANOVANJE NEPRIMERNO

 

12.3.2002

 

VABILO NA SEJO     KOMISIJE DZ. ZA PETICIJE – DZ ŠT.070-02 / 2001-111

Vabljeni so še : Generalni direktor policije (Marko Pogorevc), urad predsednika Vlade (Irena Kolak), Okrožno državno tožilstvo LJ (Miran Železnik), Podžupan občine Domžale (Milan Pirman), Svetnik občine Dom. (Janez Grmek), Stanovajski sklad obč.Dom., Policijska postaja Dom.

17.2.2002

 

MOJA POBUDA USTAVNI KOMISIJI PRI DZ. ZA UVEDBO POSTOPKA ZA ČRTANJE 17.,18.,32.,33.,34. IN 36. ČLENA IZ USTAVE RS.

 

17.2.2002

 

ODPRTO PISMO POSLANCEM DZ.

Poslance opozorim, na nemožnost učinkovite obrambe osnovnih človekovih pravic.

12.2.2002

 

NAŠ ODGOVOR NA PONUJENO STANOVANJE OD OBČINE DOMŽALE

To ponujeno stanovanje za najem je bilo neprimerno iz več razlogov, kar smo Občini tudi obrazložili.

1.zaradi posttraumatskih stresnih motenj več članov naše družine. 2. ker je bilo v bližini našega doma od kod smo nasilno pregnani. 3. ker je bilo najemniško in nismo imeli vpliva na izbiro. 4. ker je bilo prepozno, kar je samo dodatno utrjevalo teptanje našega dostojanstva.

28.1.2002

 

PONUDBA OBČINE DOMŽALE NAJEMNIŠKEGA STANOVANJA

Občina nas obvesti, da ima na razpolago stanovanje v velikosti 83.52 m2 in je pripravljena ga nam dati v najem za eno leto z možnostjo podaljšanja

28.1.2002

 

Moj odgovor MNZ-ju , na njihovo poročilo glede poslanskega vprašanja županje Občine Domžale Cvete Zalokar Oražem in ogovora Ministra Rado Bihinca predsedniku Državnega zbora, dne 18.12.2001

 

22.1.2002

 

PISMO VARUHU ZDRUŽENJ CIVILNE DRUŽBE

Združenja naslovijo pismo na Varuha da se zavzame za varstvo človekovih pravic v primeru Šoštarič

21.1.2002

 

Zadeva: poslansko vprašanje Cvete Zalokar Oražem naslovljeno na Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje.

Št.: 362-01-1/02(0511)

 

16.1.2002

 

MNZ, Minister Rado Bohinc poda odgovor predsedniku Državnega zbora RS na njegovo pobudo z 20.12.2001.

Zadeva : PROBLEM DRUŽINEŠOŠTARIČ IZ DOMŽAL

Šifra: 0060-7-004/1-02-10

 

18.12.2001

 

OBČINSKI SVET OBČINE DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale zaveže županjo, da preskrbi primerno stanovanje naši družine

3.12.2001

 

TELEKOM SLOVENIJE, ŠT.60/01-10703/2-2001/LZ

Ker sem ugotovil iz policijskega zapisnika in poročila o intervencijah opravljenih na naslovu Kersnikova 2 ,Domžale, zapisano LAŽNO POROČILO, da so 31.8.2000 intervenirali na zahtevo A., pri čem je bila razvidna namera Policije Domžale, da prikaže nasilni pregon moje družine kot neki vsakdanji dogodek tj. kot spor okrog nekih stvari.

2.11.2001

K 201/2000

ODGOVOR VARUHA NA MOJO POBUDO DA SE ZAVZAME PRI SODIŠČU DA BI PRAVOČASNO OBRAVNAVALO PREDMETA  K 201/00 in 204/00 in  k42/00

Sodišče odgovori, da bo predmetno zadevo reševalo konec leta 2002 , čeprav se je huda kršitev človekovih pravic zgodila 3.9.2000 in so posledice zelo hude za petčlansko družino s tremi otroci in je verjetnost poglabljanja posledic zelo verjetna

19.10.2001

 

DRŽAVNO TOŽILSTVO RS. ( Generalna državna tožilka , ZDENKA CERAR)opr. št.Tu 413/00/CZ-

Generalna državna tožilka me obvesti, da je državno tožilstvo podalo zahtevo na domžalsko sodišče, da prednostno obravnava kazenski postopek K 204/00, ter da Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vodi še eno zadevo kot kaznivo dejanje IZSILJEVANJA po čl. 218/I KZ

17.10.2001

 

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

ŠT.6.1-66/00-22-SE

Varuh obravnava mojo pobudo, da se sodišče izjasni, kdaj bo začet kazenski  postopek zoper druščino okoli A..

5.10.2001

 

IZJAVA ANDREJA RUTARJA

Nepremičninski posrednik Andrej Rutar , zaposlen v Planet nepremičnine d.o.o., podjetju katero sem pooblastil za prodajo našega stanovanja, zaradi groženj A. opusti prodajo našega stanovanja, saj ga Adiloviči do stanovanja ne pustijo

27.9.2001

 

ODGOVOR občine Domžale Varuhu na njegovo pobudo podano 17.9.2001, županja Cveta Zalokar Oražem

Pobuda Varuha  je vsebovana v prošnji da Občina Domžale kupi naše stanovanje, saj je glede na okoliščine zelo verjetno, da ne bomo mogli ne uporabljati stanovanja, ne ga nikomur prodati

27.9.2001

 

ODGOVOR odvetnika Martina Kosmine v imenu B. Adilovič na našo motitveno tožbo glede kletnih prostorov. P 174/2001

V tem odgovoru Kosmina priznava, da so nam Adiloviči vse osebne stvari izmetali iz kletnih prostorov na dvorišče, tj na nezavarovani kraj.

2.9.2001

 

MOJA PRITOŽBA KOMISIJI DZ .ZA PETICIJE O DELOVANJU POLICIJE IN TOŽILSTVA V PRIMERU ŠOŠTARIČ

 

2.9.2001

 

MOJ PREDLOG PREDSEDNIKU OKROŽNEGA DRŽ.TOŽILSTVA GORAZDUFIŠER ZA PREDNOSTNO OBRAVNAVO “PRIMERA ŠOŠTARIČ”

 

29.8.2001

 

PERSONALNI SVET OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI

Št.SuP 1/2001

Zavrne predlog tožilstva Domžale za prednostno obravnavo kazenskega postopka in v tem podpre sodnico Vesno Podjed, sodnico iz Okrajnega sodišča Domžale.

10.7.2001

P 174/2001

MOTITVENA TOŽBA ZOPER B. ADOLOVIĆP174/2001

 

5.7.2001

 

MOJE PISMO GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI, ZDENKI CERAR

 

22.6.2001

 

PERSONALNI SVET OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI, TAVČARJEVA 9 , LJUBLJANA,

Št.Su 2/2001

Zavrne predlog Občinskega sveta Občine Domžale za prednostno obravnavo kazenskega postopka.

30.5.2001

 

SKLEP O SEZNANITVI Z NASILJEM IN IZGONOM DRUŽINE ŠOŠTARIČ IZ NJIHOVEGA LASTNEGA STANOVANJA, – OBČINSKI SVET OBČINE DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale naslovi v petih točkah vprašanja notranjemu ministrstvu, da odgovori na okoliščine izgona petčlanske družine Šoštarič iz njihovega lastnega stanovanja in zagrozi s tožbo na evropsko sodišče za zaščito človekovih pravic

29.5.2001

 

OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILKA DRAGICA ZAVRŠNIK PREDLAGA SODIŠČU DA ZDRUŽI POSTOPEK ZOPER A. IN ZOPER MENE

NAPROŠA SODIŠČE, DA OBRAVNAVA ZADEVO PREDNOSNO

29.5.2001

 

OKROŽNO DRŽ.TOŽILSTVO V LJUBLJANI ZUNANJI ODDELEK V DOMŽALAH

OPR.ŠT. Kt 481/00-8-DZ-ml

Predlog tožilstva o združitvi postopka zoper A. in mene, ter prošnja za prednostno obravnavo.

5.3.2001

 

OKROŽNO DRŽ. TOŽILSTVO V LJUBLJANI ZUNANJI ODDELEK V DOMŽALAH

 OBTOŽNI PREDLOG ZOPER 1. STOJANA RADULOVIĆZA KAZNIVO DEJANJE POŠKODOVANJA TUJE STVARI , 2. I. A. ZA KAZNIVO DEJANJE POŠKODOVANJA TUJE STVARI

 

29.1.2001

 

Moje obvestilo Orožnemu državnemu tožilstvu ,tožilki Sketelj

Obvestim tožilstvo in predlagam pregon storilcev za izvedena kazniva dejanja, to je roparska tatvina osebnih premičnih stvari last članov moje družine, ter demonstrativen izkaz, da si Adiloviči na nasilen način prilaščajo naše stanovanje po tem, ko so nas s silo pregnali.

29.1.2001

 

MOJE OBVESTILO O KRIMINALNIH AKTIVNOSTI ADILOVIČEA NA ŠKODO ČLANOV MOJE DRUŽINE, poslano               OKROŽNEMU DRŽAVNEMU TOŽILSTVU V LJ. IN POLICIJI V DOMŽALE

Nihče ničesar ne ukrepa

29.1.2001

 

MOJE DOPOLNILNO OBVESTILO OKR.DRŽ.TOŽILSTVU V LJUBLJANI, ZUNANJEMU ODDELKU V DOMŽALAH, TER POLICIJSKI POSTAJI DOMŽALE

Seznanim pristojne državne organe s dogodkom 28.9.2001, ko sem nameraval vstopiti v svoje stanovanje. V navedenem se razkrivajo indici, da si Adiloviči nameravajo s silo trajno prilastiti raspolagalno pravico na mojem stanovanju ter da so mojo družino prav v ta namen pregnali z  naslova Kersnikove 2, Domžale.

24.1.2001

 

POLICIJSKA POSTAJA DOMŽALE

 KAZENSKA OVADBA št. 570/ 1110816 zoper:

I.             RADULOVIĆ STOJANA – za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari čl.224/I KZ

II.           A. I. –za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari čl.224/I KZ

III.         ŠOŠTARIČ STABISLAV- krive ovadbe po čl. 288/IV KZ

V obrazložitvi teh kazenskih ovadb policija sedaj ugotavlja, da je kritičnega trenutka STOJAN RADULOVIĆ imel v rokah kovinsko palico “račno” s katero je hote ali nehote udaril po vozilu in tako poškodoval vozilo ŠOŠTARIČA. Na kraju samem pa policija ni hotela zaseči ta predmet, saj je s tem predmetom bilo storjeno kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe na škodo Ivana Šoštarič. Istočasno policist Franc Čučko poda zoper mene kazensko ovadbo za krivo ovadbo češ, da mi ni A. I. grozil in pove, da je kot neposredna priča dogodku 10.9.2000, ko sem želel vsaj do svojih osebnih stvari priti, pa mi je podjetje za fizično varovanje Jus Secyuriti d.o.o. iz Domžal, po svojem direktorju Antonu Jusu odreklo varovanje, saj je tudi njemu A. napovedal fizični napad pa sem se za pomoč obrnil na Policijo Domžale in je vodil to patruljo prav Franc Čučko.

27.12.2000

 

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI , ZUNANJI ODDELEK V DOMŽALAH ,-PO TOŽILKI DRAGICI ZAVRŠNIK , PODA ZOPER MENE OBTOŽNI PREDLOG ZA KAZNIVO DEJANJE LAHKE TELESNE POŠKODBE , PO ČL.133/II KZ  št. Kt. 482/00-4-DZ-kv

TA OBTOŽNI PREDLOG DOBIM V ROKE NA GLAVNI OBRAVNAVI KER SEM BIL POVABLJEN KOT PRIČA V KAZENSKEM POSTOPKU  K204/00 ZOPER I. ADILOVIČ

Tožilstvo mi očita, da sem v stanovanjski hiši Kersnikova 2, Domžale, telesno poškodoval I. A. s kovinsko palico.

-       predlagatelj je Policijska Postaja Domžale.

-       Predlog vloži tožilka Dragica Završnik

21.12.2000

 

NADZORSTVENA PRITOŽBA NAD DELOM OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA

 

21.12.2000

 

MOJA NADZORSTVENA PRITOŽBA NA DELO OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA

 

20.12.2000

 

OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILKA DRAGICA ZAVRŠNIK PODA ZOPER MENE OBTOŽNI PREDLOG NA SODIŠČE V DOMŽALAH NA OSNOVI OVADBE PP DOMŽALE ZA KD. LAHKE TELESNE POŠKODBE

 

18.12.2000

 

NADZORSTVENA PRITOŽBA NAD DELOM P.P. DOMŽALE

 

15.12.2000

 

URADNI ZAZNAMEK POLICIJE DOMŽALE

ŠT.570/1110816/D188848/2001

Ispovedba policista Franca Čučka o dogodku s 10.9.2000

7.12.2000

 

MOJ ODGOVOR NA VABILO ZA PORAVNAVO VIŠJEMU DRŽAVNEMU TOŽILSTVU V LJUBLJANI

KLJUB TEMU ODGOVORU SEM SE UDELEŽIL MEDIACIJE PRI PORAVNALCU BRANKU GAJŠEK V DOMŽALAH. NASPROTNE STRANKE TJ. A. I. PA NI BILO

6.12.2000

 

MOJ ODGOVOR NA VABILO ZA PORAVNAVO POR.90/00

 

30.11.2000

 

VABILO ZA PORAVNAVO  Por.: 99/00

.

20.11.2000

P 161/2000

Zadeva: Zamudni sklep P161/2000

Sodnica Ksenja Zelhofer Orehek

17.11.2000

 

POROČILO MINISTRSTVA ZA NOT.ZADEVE, KOMISIJI ZA PETICIJE DZ. O OPRAVLJENIH INTERVENCIJAH NA KERSNIKOVI 2, DOMŽALE

Iz zapisnika je razvidno, da je sestavljen pomanjkljivo, tj. Niso navedeni vsi datumi ko sem klical Policijo na intervencijo, tj zaščito nas ( tj. člane moje družine) vsled groženj A., da nas bodo pretepli in celo umorili, ter da zaščitijo našo lastnino od nasilnih posegov tj. roparske tatvine Adilovičev in njihovih pomagačev. Da bi policija zavedla druge državne organe celo zamenja vloge, tako za dogodek 31.8.2000 navede, da so intervenirali na zahtevo A..

17.11.2000

 

POROČILO DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

MNZ, GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA, ŠTEFANOVA 2, LJUBLJANA

Šifra: 0202/P-5-S-010/60-2000/03

Poročolo sestavi Policija Domžale. V opisani kronologij: 1. lažna navedba, da jih je na intervencijo povabil A. I. dne. 31.8.2000.

2. za dogodek dne25.7.2000 kriva navedba da sem jih poklical na intervencijo zaradi souporabe garaže in delitve zemljišča.

3. ni navedbe o opravljeni intervenciji 8.9.2000 ob priliki, ko sem izvlačil svoje osebne stvari s pomočjo podjetja za fizično varovanje Jus d.o.o

4. lažna navedba v komentarju, da sem osebno na PU Ljubljana pohvalil delo policije.

4. 3.9.2000 čeprav je policija neposredno seznanjena na intervenciji ob 16. uri in 35 min od strani A. E., da me bodo v skupini pretepli , kar tudi storijo, pa policija skriva to dejstvo.

5. pri pretepanju mene , moje žene , mojega bratranca in ženinega svaka , razbojniška tolpa, katero angažira Adilovič prav za pretep mene in mojih uporabijo tudi železno orodje in desko, pa Policisti ne zasežejo te predmete s katerim je izvajano hudodelstvo, še več , čeprav smo vsi prijavili na samem kraju policistom telesne poškodbe in dobili od njih poškodbene liste, s katerimi smo odšli po zdravstveno pomoč v zdravstveno ustanovo in kasneje tudi predložili zdravstveno dokumentacijo pa Policija tudi za prekršek nikogar ne preganja – za razliko v odnosu do mene več patrulj najde eno in isto železno palico na različnih krajih, s katero naj bi jaz poškodoval A..

 

13.11.2000

 

URGENCA KOMISIJE ZA PETICIJE DZ. NA MINISTRSTVO ZA NOT.ZADEVE ,št.070-02/2000-203

Komisija ugotavlja, da je bila naša družina nasilno pregnana iz lastnega doma

10.11.2000

 

Zadeva: odgovorDirektorja policijske uprave RS na mojo pobudo Predsedniku države in Varuhu človekovih pravic, DIREKTOR POLICIJSKE UPRAVE, SVETOVALEC VLADE

Št. 2002-02-S-07-36/00

Razvidno je očitno zagovorništvo A. ravnanj in enostransko in lažno obremenjevanje mene.

26.10.2000

 

-REŠITEV STANOVANJSKEGA PROBLEMA, KOMISIJA DZ. št.070-02/2000-203

Komisija za peticije pri DZ naslovi pobudo Občini Domžale za pomoč pri rešitvi stanovanjskega problema moje družine.

24.10.2000

 

PROŠNJA KOMISIJE DZ. ZA PETICIJE CENTRU ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE ZA POROČILO O DEJANSKIH RAZMERAH DRUŽINE ŠOŠTARIČ- ŠT.070-02 / 2000-203

 

23.10.2000

 

SEZNANITEV MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE O KRIMINALNIH AKTIVNOSTIH I. ADILOVIČ V PRIMERU ŠOŠTARIČ ,KOMISIJA ZA PETICIJE DZ. ŠT.070-02/2000-203

 

20.10.2000

 

URGENCA KOMISIJE DZ. NA SODIŠČE V POSTOPKU P 128/00 IN  P 161/00, št.070-02/2000-203

 

4.10.2000

 

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI, MIKLOŠIČEVA 28

NASLOVI PISNO ZAHTEVO NA POLICIJO DOMŽALE DA DOPOLNI MOJE NAVEDBE PRED USLUŽBENCI TOŽILSTVA V ZVEZI Z VEČ KD. I. ADILOVIČ IN OSTALIH ČLANOV TOLPE

NA OKROŽNEM DRŽ. TOŽILSTVU PODAM KAZENSKO OVADBO ZA KAZNIVO DEJANJE IZSILJEVANJA

4.10.2000

 

MOJ DEMANTI IZJAVE ZA JAVNOST TISKOVNEGA PREDSTAVNIKA PU LJUBLJANA, OBJAVLJENO V SLOVENSKIH NOVICAH 30.9.2000

 

29.9.2000

 

ODPRTO PISMO VSEM DRŽAVNIM INSTITUCIJAM O KRŠITVAH OSNOVNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC V PRIMERU ŠOŠTARIČ

 

25.9.00

 

OBVESTILO GRADBENEMU INŠPEKTORJU

Vnaprej obvestim gradbenega inšpektorja, da kot solastnik stanovanjskega bloka na Kersnikovi 2, Domžale ne soglašam s kakršnimi koli gradbenimi deli na tem naslovu.

19.9.2000

 

PROŠNJA KOMISIJI ZA VLOGE IN PRITOŽBE OBČINI DOMŽALE

Svetovalka županje Oražem Cvete, ga. Vera Vojska zahteva, da to prošnjo sestavi odvetnik , zato sem dal izdelati prošnjo odvetniku Petru Skubic, Cigaletova, Lj.

16.9.2000

 

RAČUN ZA FIZIČNO VAROVANJE ,JUS-SECURITY

Na zahtevo Policije naj si dobim Varnostno podjetje za fizično varovanje, ker me policija ne more varovati.

3.9.2000

 

MNZ , POLICIJSKA POSTAJA DOMŽALE

Št.570-58/D129403/K70040/2000

Policijski zapisnik o zasegu predmetov

17.8.2000

P 128/2000

Zadeva: Sklep za začasno odredbo P128/2000

Sodnica Ksenija Zeilhofer Orehek

16.8.2000

P 128/2000

ODGOVOR zagovornika A. MARTINA KOSMINE na našo tožbo

 P 128/00

Odvetnik Kosmina lažno prikazuje dejansko stanje, kako bi s prevaro na sodišču dosegel oškodovanje mene in moje žene, ko investitorja v stanovanjski objekt po dogovoru s sosedo Ano Keše. To dokazujejo izjave Kešetove tako v Ugotovitveni tožbi P128/00 , kot tudi v izjavah na sodišču v postopku P174/01. V obeh postopkih Kešetova izrecno izjavlja, da je bil dogovor in soglasje, da lahko investiramo v objekt na ta način, da imamo oboji nekaj od tega, in da se je zavedala, da ne želi s prevaro priti do materialnih dobrin kot to zahteva njen odvetnik Kosmina.

4.7.2000

P 128/2000

P 128/2000 UGOTOVITVENA TOŽBA

 

PREDLOG ZA ZAČASNO ODREDBO

TOŽEČE STRANKE: MALČI IN STANISLAV ŠOŠTARIČ

 

TOŽENE STRANKE:1. B. A. 2.TOKO LINE D.O.O

 

29.6.2000

 

PONUDBA OBČINI DOMŽALE ZA ODKUP NAŠEGA STANOVANJA

Ko je bilo že povsem jasno ,in razviden plan odvetnika Kosmine, katerega je bolj ali manj prikrito vodil od leta 1998, vse k cilju da nam odvzamejo stanovanje in da je za ta projekt angažiral A., znanega v tem okolju da opravlja za naročnike “isterjave” tj. Izsiljevanja, smo se obrnili na Občino Domžale, po javnem raspisu, da se bi vsaj fizičnih napadov izognili.

5.7.1999

 

Zadeva: Odločba o prekšku Ane Keše

Št.: P-1161/99-01

Sodnica Tanja Cerkvenik